Mgr. Markéta Křížová (1974), krizova_ibero@seznam.cz

Studia: historie-etnologie, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, Praha; PGS - iberoamerická studia (FF UK Praha)

Výzkum: Historie Latinské Ameriky a Severní Ameriky - koloniální období; předkolumbovské kultury Ameriky a jejich proměny v koloniální a moderní době; křesťanské misie na americkém kontinentu, problematika moderního otrictví

Kursy: Nativní kultury Latinské Ameriky; Conquista Latinské Ameriky; Historiografie Latinské Ameriky; Otroctví v Novém světě (výběrová přednáška)

Pozice: odborná asistentka Střediska ibero-amerických studií


Bibliografie:

Monografie:

Křížová, M., La ciudad ideal en el desierto: Proyectos misionales de la Compaňía de Jesús y la Iglesia Morava en la América colonial, Karolinum, Praha 2004 (Ibero-Americana Pragensia Supplementum 12/2004) [ISBN 80-246-0811-1, ISSN 1210-6690]

Křížová, M., Aztékové: Půvab a krutost indiánské civilizace, Nakladatelství Aleš Skřivan ml., Praha 2005 [ISBN 80-86493-19-9]

Články:
(Hanáková, M.) Otázky kolem života a smrti českého misionáře Ignáce Xavera Kellera, in: Český lid 4/1995, s. 293-306
(Hanáková, M.), Problém porozumění: misionář z Moravy mezi Indiány, in: Dějiny a současnost 1/1997, s. 18-22
Křížová, M., Indiáni v USA ve 20. století, in: Historický obzor 3-4/1998, s. 50-56, Historický obzor 5-6/1998, s. 119-125
Křížová, M., Paradoxes of "tribal" literatures, in: Pontes '97 (Miscellany of the 2nd Meeting of Young European Writers), Zagreb 1998, s. 58-59
Křížová, M., Etnologie, historie, etnohistorie (Ethnology, history, ethnohistory), in: Cargo 3-4/1999, pp. 202-208
repr. jako Evropa a "národy bez historie" (Cíle, metody a úskalí etnohistorie), in VIII. sjezd českých historiků (Hradec Králové 10.-12. září 1999), ed. Jiří Pešek, Praha 2000, s. 138-143
Křížová, M., Cesta k Wounded Knee (A road to Wounded Knee), doslov k českému překladu Utley, Robert, Kopí a štít: Život a doba Sedícího býka, Hynek, Praha 1999, s. 389-394 Křížová, M., Jedna z tisíce: Osudy rezervace White Earth v Minnesotě, in: Český lid 1/2000, s. 15-33
Křížová, M., "Herrnhut: City Upon a Hill in Turbulent Times", in: Urbanistyka 5 (2000), special edition Peripheries or Crossroads of Cultures? (Towns of East-Central and South-Eastern Europe), session papers for the Fifth International Conference on Urban History, ed. Slawomir Gzell, Luďa Klusáková, Warszawa 2000, s. 59-64
Křížová, M., Apoštol Indiánů: Moravský misionář David Zeisberger, in Dějiny a současnost 6/2000, s. 16-21
repr. jako Misionář ze Suchdola nad Odrou, in: Zapadlí vlastenci II (Do nitra Askiburgionu, sv. 17), Moravský Beroun 2001, s. 18-30
Křížová, M., "El intento de establecer una colonia morava en el Caribe, siglo XVIII", in: La emigración centroeuropea a América Latina (Ibero-Americana Pragensia, Supplementum 8), Karolinum, Praha 2000, s. 91-97
Křížová, M., "Moravian Mission Towns of British North America in 18th Century" [příspěvek přednesený na mezinárodním semináři "The Social History of Religious Groups, 16th-20th centuries", Trier, 10. 9. 2000, zpřístupněný na internetové stránce www.kun.nl/ester (Advanced Seminars 2000.2)]
Křížová, M., "En tiempo tan tempestuoso y turbulento para nosotros" (Los misioneros jesuitas en la frontera septentrional de Nueva Espaňa antes de la expulsión), in: Los jesuitas espaňoles expulsos: Su imagen y su contribución al saber sobre el mundo hispánico en la Europa del siglo XVIII (Actas del coloquio internacional de Berlin, 7-10 de abril de 1999), ed. Manfred Tietz, Frankfurt a.M./Madrid 2001, s. 413-421
Křížová, M. - Krátký, Č. J., Mytologie a náboženství předkolumbovské Ameriky, in: Klápšťová, Kateřina - Krátký, Čestmír J., Encyklopedie bohů a mýtů předkolumbovské Ameriky: Mexiko a Střední Amerika, Praha 2001, s. 9-22
Křížová, M., Building a new identity: the first decades of existence of the Moravian Church, in Menschen - Handlungen - Strukturen (Historisch-anthropologische Zugangsweisen in den Geschichtswissenschaften), ed. Václav Bůžek, Dana Štefanová (Opera historica 9), České Budějovice 2001, s. 407-422
Křížová, M., Misiones cristianas en el Nuevo Mundo como expresión del esfuerzo reformador europeo. In Hispanismo en la República Checa IV, ed. Demetrio Estébanez Calderón, Eduardo Fernández Couceiro, Félix Córdoba Rodriguez, Univerzita Palackého, Olomouc 2002, ISBN 80-7308-030-3, s. 243-252, http://www.upol.cz/res/ssup/hispanismo4/hisp4-krizova.htm

Křížová, M., Unitas Fratrum, Mahrische Brüdergemeine, Moravian Church: Actividades de los misioneros protestantes moravos en el Caribe y América del Sur en el siglo XVIII, Ibero-Americana Pragensia 2001, Praha 2002, s. 95-109 [ISBN 80-246-0405-1, ISSN 0536-2520]

Křížová, M., Espejo del Nuevo Mundo (Las misiones cristianas en América y su esfuerzo reformador), Historica (Historical Sciences in the Czech Republic), Ser. Nova 9 (2002), Institute of History of the Academy of Sciences of the Czech Republic, Prague 2002, s. 61-91 [ISBN 80-7286-044-5, ISSN 1210-8499]

Křížová, M., Herrnhut-Ochranov a tradice staré jednoty bratrské, Husitský Tábor 13 (2002) (Sborník Husitského muzea, Tábor 2002), s. 169-183 [ISBN 80-860607-75-0]

Křížová, M., The Ideal City and Lost Paradise: The Society of Jesus and the Moravian Church in the New World, Acta Comeniana 15-16 (2002), Filozofický ústav AV ČR, Praha 2002, s. 141-168 [ISBN 80-7007-171-0, ISSN 0231-5955]

Křížová, M., Resistance through cooperation: Christian mission in colonial America seen through the eyes of the Indian converts, Cycnos 19:1 (Faculté des Lettres de Nice, 2002), s. 127-144 [ISBN 2-914561-19-9]

Křížová, M., Ušlechtilí divoši, nebo lidské trosky? (Zámořské objevy a sebereflexe Starého světa), Dějiny a současnost 2003/4, s. 6-9 [ISSN 0418-5129]

Křížová, M., Misie moravských bratří mezi severoamerickými Indiány. In Sborník II. konference Moravian v roce 2001, ed. M. Křížová, Suchdol n. Odrou 2003, s. 38-44 [bez ISBN]

Křížová, M., Dobrý divoch, dobrý občan. Původní obyvatelé Ameriky a reforma křesťanského světa v 17. - 18. století. In Kubiš, K. (ed.), Obraz druhého v historické perspektivě II. Identity a stereotypy při formování moderní společnosti. Studia historica LII, AUC Philosophica et historica 5/1999, Praha: Karolinum 2003, str. 79-104. ISBN 80-246-0603-8

Klusáková, L. - Křížová, M. - Kubiš, K. - Řezník, M. - Tinková, D., Namísto úvodu: "My" a "oni" - náčrt teoretické reflexe problematiky. In Kubiš, K. (ed.), Obraz druhého v historické perspektivě II. Identity a stereotypy při formování moderní společnosti. Studia historica LII, AUC Philosophica et historica 5/1999, Praha: Karolinum 2003, str. 11-28. [ISBN 80-246-0603-8]

Křížová, M., Naši černí bratři: Obnovená jednota bratrská a černí otroci v Americe, in Dějiny a současnost 2005/3, s. 17-21


Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, Středisko ibero-amerických studií