Sylaby studijních předmětů

Historiografie (Úvod do historické praxe)

Mgr. Markéta Křížová, Ph.D.

pátek, 11.40-12.30

Hybernská 3, č. 212

Semestrální seminář pro studenty iberoamerikanistického kursu, kteří postrádají systematickou dějepisnou průpravu a zamýšlejí vypracovat diplomovou práci plně nebo částečně věnovanou historickým problémům. Seminář si klade za cíl stručně představit metody historického bádání (práce s prameny, s odbornou literaturou, formální a obsahové náležitosti různých typů historiografických textů) a některé teoretické problémy současného dějepisectví se zvláštním důrazem na problematiku historiografie Latinské Ameriky. Předpokládá intenzivní a soustavné zapojení studentů, jejichž individuálním zájmům bude program semináře částečně přizpůsobován, v průběhu jednotlivých setkání i při domácí přípravě. Završením kurzu bude písemný rozbor pramene, podpořený sekundární literaturou, v rozsahu 8-10 normostran.

Doba konání: pátek, 10.50-12.30 Hybernská 3, č. 212

Virtuální Seminář - pomůcka pro seminář

Doporučená literatura:

Miroslav Hroch et al., Úvod do studia dějepisu, Praha 1985

Georg G. Iggers, Dějepisectví ve 20. století (Od vědecké objektivity k postmoderní výzvě), přel. P. Kolář, Praha 2002

Ivan Hlaváček, Jaroslav Kašpar, Rostislav Nový, Vademecum pomocných věd historických, Praha 1993 (4. vyd. Praha 2002)

1. Úvodní setkání (7. 10.)

2. Předmět a úloha historiografie (14.10.)

Četba: G. G. Iggers, Dějepisectví ve 20. století (Od vědecké objektivity k postmoderní výzvě), přel. P. Kolář, Praha 2002, s. 7-27 ("Předmluva k českému vydání", "Úvod")

Rozmyslete si: Jaký je rozdíl mezi minulostí/dějinami/dějepisem? Jaké je/mělo by být poslání dějepisu (historiografie)?

3. Historie jakožto institucionalizovaná věda (21. 9.)

Domácí úkol, jenž budeme společně hodnoti během tohoto setkání (odeslat do 14.10.): Rámcové vymezení tématu, jemuž se student hodlá věnovat (1 str.)

Rozmyslete si: Omezuje historii její vazba na instituce, její odmítání "amatérismu"?

4. Sestavování bibliografie, citace (4. 11.)

Četba: Miroslav Hroch a kol., Úvod do studia dějepisu, Praha 1985, s.

5. Historické prameny a úskalí jejich interpretace (11. 11.)

Četba: Peter Burke, Lidová kultura raně novověké Evropy, Praha 2004, kap. 3

Rozmyslete si: Jaký by měl být podíl "sekundární literatury" při historické práci? Je historie "jen o pramenech"?

6. Internet a historie - sekundární literatura, prameny (28. 11.)

Domácí úkol, jenž budeme hodnotit během tohoto setkání (odeslat do 11.11.): Sestavení bibliografie ke zvolenému tématu

7. Vnější a vnitřní kritika pramenů (25.11.)

Domácí úkol (odeslat do 18. 11.): Zvolení edice pramene, jehož rozbor student zamýšlí vypracovat

Četba: Simona Binková, Las obras pictóricas de los PP. Florián Paucke e Ignacio Tirsch, in Los jesuitas espaňoles expulsos: Su imagen y su contribución al saber sobre el mundo hispánico en la Europa del siglo XVIII (Actas del coloquio internacional de Berlin, 7-10 de abril de 1999), ed. Manfred Tietz, Frankfurt a.M./Madrid 2001, 189-205

8. Formy historického výkladu (2. 12.)

Četba: Lawrence Stone, The revival of narrative: reflections on the new old history, Past and Present 1979:1, 3-24

9. Je historie jen o minulosti? (9. 12.)

Četba: Richard R. Wilk, The Ancient Maya and the Political Present, Journal of Anthropological Research, 41:3 (1985), 307-326

Domácí úkol (odeslat do 2.12.): Charakteristika pramene (1 str.)

10. Problematika "národních" dějin (16. 12.)

Četba: Dušan Třeštík, Moderní národ, politický národ vrcholného středověku, raně středověký gens a naše genetické software, in Dušan Třeštík, Mysliti dějiny, Praha 1999, 100-120

Rozmyslete si: Dají se Třeštíkovy názory aplikovat na Latinskou Ameriku?

11. Výzvy moderní historiografie (23. 12.)

Domácí úkol (odeslat do 16.12.): Zpřesnění otázky, kterou student zamýšlí zodpovědět prostřednictvím zvoleného pramene (1 str.)

9. Výsledky vlastního bádání členů semináře (7. 12.)

Domácí úkol (odeslat do 3. 1.): Analýza pramene (8-10 stran)


Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, Středisko ibero-amerických studií