Sylaby studijních předmětů

Geografie migrace a integrace cizinců

vyučující: RNDr.Eva Janská, Ph.D.

RNDr.Eva Janská, Ph.D.

Volitelná přednáška pro letní semester 2008/2009 v rozsahu 1/1

Pondělí, Pravá rýsovna, od 12,20 h.

 

Geografie migrace a integrace cizinců

 

Cílem přednášky je seznámit se s mezinárodní migrací, její historií, vývojem a podmíněnostmi ve vybraných světových regionech. Část přednáškového cyklu je též věnována důležitému fenoménu integrace cizinců do společnosti, neboť je velmi důležité poznat, jaké vzájemné vztahy mezi migranty a majoritní společností mohou nastat a jaký dopad na společnost mohou mít.

 

Pracovní náplň přednášky je vždy hodina odborné přednášky, doplňující referáty a následná diskuze. Plánována je buď exkurze do instituce zabývající se migrační problematikou (Ministerstvo práce a sociálních věcí, Ministerstvo vnitra, nevládní organizace) anebo přednáška odborníka na migraci/integraci přímo na fakultě.

 

Podmínky pro zápočet:

Z  – vypracování zadaného úkolu a prezentace výsledků + účast na přednáškách

Podmínky pro zkoušku:

Zk – vypracování zadaného úkolu a prezentace výsledků + písemná/ústní zkouška

 

 

I. část - Migrace ve vybraných regionech (Latinská Amerika, USA, Evropa, Asie, Afrika)

V této části budou popsány a vysvětleny příčiny a důsledky migračních proudů v jednotlivých regionech. Důraz bude zejména kladen na politické, historické, ekonomické a sociální souvislosti migrace.

 

Přednáška č.1 – 23.2.

Seznámení se s podmínkami a vedením přednášky, rozdělení referátů k jednotlivým tématům.

Úvod. Mezinárodní a regionální migrace. Vysvětlení základních pojmů. Hlavní migrační proudy. Časoprostorové souvislosti (odkud, kam a proč).

Literatura:

Castles, S. Miler, M.J. (1998): The Age of Migration. Second edition. Macmillan Press LTD, Hong Kong, 336 s.

 

Přednáška č.2 –2.3.

Mezinárodní migrace v Severní Americe – přednáší Doc. Dušan Drbohlav

 • Přistěhovalecké proudy (kdo, odkud a kam)
 • Současná situace – pracovní migrace, nelegální migrace
 • Migrační politika
 • Integrace cizinců

 

Literatura:

Hing Ong, B.: Defining America through Immigration Policy. Philadelphia, Temple University Press 2004.

Alba, Richard D., and Victor Nee. 2003. Remaking the American Mainstream: Assimilation and the New Immigration. Cambridge, MA: Harvard University Press.

Allen, J.P., Turner, E.: The Ethnic Quilt; Population Diversity in Southern California. Northridge, California State University Northridge 1997. (Atlas).

 

Přednáška č.3 – 9.3.

Mezinárodní migrace v Evropě: současné modely, trendy a důsledky. Pracovní a rodinná migrace; migrace východ-západ a jih-sever; uprchlíci a azylanti.

Literatura:

Drbohlav, D. (1997:Migration Policy Objectives For European East-West International Migration. International Migration Review 35(1), str.85-108.

Bade, K.J. (2004): Evropa v pohybu. Nakladatelství Lidové noviny, 497 str.

Castels, S. Miller, M.J. (1998): The Age of Migration. Second edition. Macmillan Press LTD, Hong Kong, 336 s.

World migration 2005, IOM

Düvell, F. (2006): Global Migration – Migration in Europe. Fikrun wa Fann No.83, Goethe-Institut.

 

Referát:

Münz, R.(2004): Migrants, labour markets and integration in Europe: a comparative analysis. Global migration perspectives, No.16. Global commission on international migration.

Migrační politika EU. Modré karty.

 

Přednáška č.4 – 16.3.

Mezinárodní a vnitřní migrace v Latinské Americe.

·        3 hlavní migrační fáze: Transatlantická imigrace, Migrace venkov-město, Imigrace přerůstá emigraci a Růst vnitřní regionální migrace

 

Literatura:

Preston, D. (ed.) (1996): Latin American Development: geographical perspectives. Second edition, Longman, Singapur,. 313 s.

Macura, M. – Coleman, D. (Ed.) (1994): International migration: Regional Processes and Response.Economic Studies No.7. United Nations.

Referát:

Joăo Peixoto:A Socio-Political View Of International Migration From Latin America And The Caribbean: The Case Of Europe

 

Přednáška 23.3. odpadá

 

Přednáška č.5 – 30.3.

Česká republika – mezinárodní migrace.

 • Vývoj před a po roce 1989 - z emigračního, přes tranzitní po imigrační stát
 • Legislativa
 • Pracovní migrace
 • Uprchlíci a azylanti
 • Nelegální migrace

 

Literatura:

Drbohlav, D.(1996): Česká republika a mezinárodní migrace. In: Geografická organizace společnosti a transformační procesy v České republice. Hampl, M. a kol., Praha, PřF UK, str. 199-218.

Český statistický úřad – Cizinci v ČR - http://www.czso.cz/csu/cizinci.nsf/kapitola/uvod

Koncepce integrace cizinců v roce 2004, 2005, 2006. Ministerstvo práce a sociálních věcí.

Kučera, L. (2007): Vybrané změny novely zákona o pobytu cizinců, zákona o azylu a některých dalších zákonů. Migraceonline.cz

Ministerstvo vnitra - www.mvcr.cz

Zpráva o situaci v oblasti migrace na území České republiky za rok 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006. Ministerstvo vnitra ČR.

D.Drbohlav (2008): Nelegální aktivity. Karolinum.

Janská-Drbohlav (2008): ARGO. Czech republic.

Referát:

http://www.biograf.org/clanky/members/clanek.php?clanek=v3902

nelegální migrace

ekonomické aktivity

 

 

Přednáška č.6 – 6.4.

Mezinárodní migrace v Asii:

·        Hlavní typy a trendy pracovní migrace (trvalá, dočasná, reemigrace)

·        Procesy ovlivňující mez. migraci (demografické, ekonomické, politické, institucionální, sociální)

·        Důsledky imigrace/emigrace ( pro vysílající a přijímající země)

·        Uprchlíci (Indočína, Afghánistán)

·        Mezinárodní migrace na Středním Východě

·        Pracovní migrace žen

Video: Vnitřní migrace v Číně v důsledku napouštění přehrady Tři soutěsky

Literatura:

Castels, S. Miller, M.J. (1998): The Age of Migration. Second edition. Macmillan Press LTD, Hong Kong, 336 s.

World migration 2005, IOM

Macura, M. – Coleman, D. (Ed.) (1994): International migration:Regional Processes and Response.Economic Studies No.7. United Nations.

Asian migration Atlas. http://www.scalabrini.asn.au/atlas/amatlas.htm

 

Referát:

 1. Khoo, S., McDonald, P. Voigt-Graf, C. and Hugo, G., 2007. A Global Labor Market: Factors Motivating the Sponsorship and Temporary Migration of Skilled Workers to Australia, International Migration Review, Vol. 41, No. 2, pp. 480-510.
 2. Hugo, G.J., 2006. An Australian Diaspora? International Migration, 44, 1, pp. 105-132.
 3. Hugo, G.J., 2005. The New International Migration in Asia: Challenges for Population Research, Asian Population Studies, 1, 1, pp. 93-120.
 4.  

 

 Přednáška č.7 - 13.4.

   „Ostatní země“ – Afrika

 • Koloniální minulost a spojitost se současnými migračními trendy
 • Země Maghrebu
 • Země Subsaharské Afriky
 • Země Jižní Afriky
 • Role žen-migrantek  

¨

Literatura:

Veronika Bilger and Albert Kraler (eds.)(2005): African migrations: historical perspectives and contemporary Dynamics. Stichproben. Wiener zeitschrift fur kritische Afrikastudien, Nr.8/2005; 5.Jg.Wien…..kniha dostupná na internetu!!!

Tienda, M.-Findley S.-Tollman, S.- Presto-Whyte, E. (2006):Africa on the move. African Migration and Urbanization in Comparative Perspective. Wits University Press, Johannesburg.

Rios, R.R. (ed.) (2006): Migration perspectives. Eastern Europe and Central Asia. Planning and managing labour migration. IOM

World migration 2005 (2005), IOM, Ženeva.

Immigration and Asylum (2 Volume).

 

 

 

II. část - Problematika adaptace/integrace cizinců

Důraz je kladen zejména na: adaptaci/integraci cizinců do majoritních společností (problematika adaptace, akulturace, asimilace, integrace, separace, segregace); ekonomická, kulturní, politická, sociální a prostorová integrace cizinců; vzájemné srovnání dvou nejvýznamnějších imigračních zemí (Německo vs. USA);

 

Přednáška č.8 – 20.4.

Hlavní užívané pojmy: adaptace, akulturace, asimilace, integrace, separace/segregace. Rozdíly mezi americkou a evropskou literaturou v pojmosloví asimilace a integrace.

Teorie a modely vysvětlující integrační procesy

 • Modely založené na socioekonomických aspektech (asimilační model, pluralistický model, heterolokalismus, prostorová asimilace, teorie „segmented assimilation“ apod.)
 • Modely založené na psychologických aspektech  (tzv. čtyři akulturační strategie, viz Berry 1992)

 

Literatura:

Heckmann, F. (2000): Integration Research in a European Perspective. Workschop on Demographic and Cultural Specifiky and Integration of Migrants, 10-11 November, Bingen, Germany.

Janská, E. (2002):Adaptace cizinců v České republice. Disertační práce. PřF UK Praha, 118 str.

Drbohlav, D.-Uherek, Z. (2007): Reflexe migračních teorií. Geografie-Sborník ČGS, č.2, roč.112.

Referát:

 

 

Přednáška č.9 – 27.4.

Integrace cizinců do majoritních společností. Získávání dat, jejich kvalita. Jednotlivé složky integrace – ekonomická, sociální, právní, kulturní, politická

Literatura:

Heckmann, F. (2000): Integration Research in a European Perspective. Workschop on Demographic and Cultural Specifiky and Integration of Migrants, 10-11 November, Bingen, Germany.

Heckmann, F.-Shnapper, D. (eds.) (2003): The Integration of Immigrants in European Societies. Forum migration 7, Lucius et Lucius, Stuttgart.

Janská, E. (2002):Adaptace cizinců v České republice. Disertační práce. PřF UK Praha, 118 str.

Referát:

Maurice Crul and Jens Schneider:Integration of Turkish second-generation men and women in Germany and the Netherlands. The impact of differences in vocational and academic tracking systems.

 

Přednáška č.10 – 4.5.

Migrační politiky – modely a příklady (USA, Německo, Velká Británie, Francie, Nizozemsko)

·        Asimilační, pracovně-migrační, pluralitní/multikulturní, integrační???

Literatura:

Schuck, P. Münz, R. (eds) (1998): Paths to inclusion. The integration of migrants in the United States and Germany. Volume 5, Berghahn Books, New York, Oxford, 306 s.

Lucassen, L.-Feldman, D.-Oltmer, J (Eds.): Paths of Integration. Amsterodam University .

Baršová, A.-Barša, P. (2005): Přistěhovalectví a liberální stát. Masarykova univerzita v Brně, IIPS.

 

Přednáška č.11 – 11.5.

Česká republika - migrační a integrační politika, role vládního a nevládního sektoru.

Pozvání zástupce IOM – téma: Mongolové v ČR

 

Literatura:

Český statistický úřad – Cizinci v ČR - http://www.czso.cz/csu/cizinci.nsf/kapitola/uvod

Koncepce integrace cizinců v roce 2004, 2005, 2006. Ministerstvo práce a sociálních věcí.

Kučera, L. (2007): Vybrané změny novely zákona o pobytu cizinců, zákona o azylu a některých dalších zákonů. Migraceonline.cz

Ministerstvo vnitra - www.mvcr.cz

Pilotní projekt Výběr kvalifikovaných zahraničních pracovníků - http://www.imigrace.cz/

Zpráva o situaci v oblasti migrace na území České republiky za rok 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006. Ministerstvo vnitra ČR.

Baršová, A.-Barša, P. (2005): Přistěhovalectví a liberální stát. Masarykova univerzita v Brně, IIPS.

http://www.integrationindex.eu/

 

Promítnutí video filmu Rodina od vedle (Slovo 21)

 

Přednáška č.12– 18.5.

Diskuze nad tématy a výsledky projektů probíhajících či ukončených na pracovišti Katedry sociální geografie a regionálního rozvoje PřF UK v Praze a dalších dostupných projektů.

Témata:

·        nelegální migrace

·        pracovní migrace

·        integrace dětí cizinců

 

Literatura:

Publikované výstupy z jednotlivých grantů, odborné články

 

Zápočty


Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, Středisko ibero-amerických studií