Sylaby studijních předmětů

Diplomový seminář

Název studijního předmětu: Diplomový seminář

Přednášející: Opatrný

Forma výuky studijního předmětu: seminář

Způsob ukončování studijního předmětu: zápočet, písemná práce, diplomová práce

Anotace předmětu:

Diplomovou práci zadává učitel do konce prvního semestru magisterského studia. Vyplněný formulář Zadání diplomového úkolu dá na vědomí vedoucímu Střediska. Doporučený rozsah je minimálně 100 stran textu plus eventuální přílohy. Úvod práce musí obsahovat obraz problematiky ve stávající literatuře a informaci o pramenné základně, text je potom pokusem studenta o vlastní pohled či řešení problému, nutností je poznámkový aparát a úplná bibliografie použitých pramenů a literatury.

Návrh témat diplomových prací magisterského studia:

Proces navazování diplomatických kontaktů Československa a Latinské Ameriky

Hospodářské kontakty Československa a Latinské Ameriky v meziválečném období

Jakub Malý a jeho "Amerika od časů svého odkrytí až do doby nejnovější"

Argentina a česká společnost před první světovou válkou

Mexické císařství a český tisk

Španělsko-americká válka a otázka českého cukru na světovém trhu

Kubánská komunita v USA po roce 1959

B. Roezl a jeho americké cesty

Československé zbraně v Latinské Americe mezi světovými válkami

Problém barevného obyvatelstva na Kubě v druhé polovině 19. století

Kulturní vztahy Československa a Latinské Ameriky po druhé světové válce

Conquista jako historický fakt a její literární podoba

Působení Vlastimila Kybala v hispánském světě

Latinská Amerika v poselstvích amerických presidentů v poslední třetině 19. století

Odborná literatura:

Vychází ze zaměření diplomových prací

Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, Středisko ibero-amerických studií