Sylaby studijních předmětů

Geografie Latinské Ameriky

Název studijního předmětu: Geografie Latinské Ameriky

Přednášející: Janský

Forma výuky studijního předmětu: přednáška, seminář

Způsob ukončování studijního předmětu: zkouška a písemná práce

Anotace předmětu:

V rámci výběrové přednášky získají posluchači široké poznatky z komplexně pojaté regionální geografie Latinské Ameriky. Součástí kurzu je přehled přírodních podmínek, nástin geoekologického, demografického a hospodářského vývoje makroregionů ve čtyřech historických epochách - období předkoloniálním, koloniálním, období po vzniku národních států a v současnosti. Těžištěm regionálních analýz jsou makroregiony, nikoliv jednotlivé země. Zvláštní pozornost bude věnována geologickému, geografickému a geopolitickému vymezení Latinské Ameriky, otázce fyzickogeografických provincií a přehledu přírodních podmínek při zdůraznění specifik Latinské Ameriky. Na přednášku bezprostředně navazuje v letním semestru seminář Latinská Amerika, v rámci něhož je kladen důraz na geografické analýzy jednotlivých zemí.

Odborná literatura:

Blouet, B.W., Blouet, O.M., Latin America and the Caribbean, Inc., New York, Chichester, Brisbane, Toronto, Singapore, 2nd edition, 1993.

Cole, J., Geography of World´s Major regions, London, 1996.

García,R., Cordero,F., Izquierdo,A., Economía y geografía del dessarollo en America Latina, Fondo de Cultura e Economía, Mexico, 1987.

Janský, B. a kol., Monotématické číslo časopisu Geografické rozhledy, roč. 6, č. 5, 1996/97.

Lean, L., Hinrichsen, D., Atlas del Medio Ambiente, Algaida, Sevilla, 1992.

Short, R.J., Lidská sídla, Nakladatelský dům, Praha, 1994.

The Challenge of Urbanization, United Nations, New York, 1995.


Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, Středisko ibero-amerických studií