Sylaby studijních předmětů

Nativní kultury Latinské Ameriky

Markéta Křížová, Ph.D. pátek 9.10-10.40
Hybernská 3, č. 212

Dvousemestrální přednáška zakončená zkouškou, která je povinnou součástí programu iberoamerikanistického kurzu; možné i absolvování jednoho (případně obou) semestrů ve formě specializační či výběrové přednášky (ohodnocené kolokviem) pro studenty ostatních oborů. Cílem je představit jednotlivé kulturní areály Střední a Jižní Ameriky od nejstarších dob do současnosti. Důraz bude kladen na fenomén kontaktu a kulturní změny, na vzájemné setkávání a ovlivňování domorodých společenství a na důsledky podnětů vzešlých z evropské kolonizace Nového světa.

I. Předkolumbovské kultury Latinské Ameriky (zimní semestr)

1. Názory na původ amerických Indiánů; nejstarší období amerických dějin

2. Předklasické a klasické kultury severní Mezoameriky

3. - 4. Klasické kultury Mezoameriky - Mayové

5. - 6. Poklasické kultury Mezoameriky - Aztékové

7. Marginální kultury Mezoameriky (Taraskové), Jihozápad a Jihovýchod Severní Ameriky

8. Předklasické a klasické kultury andské oblasti

9. - 10. Poklasické kultury andské oblasti - Inkové

11. Střední Amerika, sever Jižní Ameriky, karibská oblast

12. Pralesy Jižní Ameriky

13. Jih Jižní Ameriky

II. Indiánské kultury Latinské Ameriky po roce 1492 (letní semestr)

1. Conquista Nového světa

2. Karibská oblast

3. Centrální Mezoamerika - Aztékové

4. Centrální Mezoamerika - Taraskové, Zapotékové aj.

5. Sever Mezoameriky - Jihozápad, marginální kultury, Apačové a jiné kočovné kmeny

6. Jižní Mezoamerika - Mayové

7. Andská oblast - Inkové

8. Marginální oblasti And - Araukáni, sever Jižní Ameriky

9. Pralesní oblast

10. Latinská Amerika v období nezávislosti

11. Indiánská otázka v USA

12. Indiáni v Latinské Americe v moderní době

13. Shrnutí

Literatura:

The Cambridge History of the Native Peoples of the Americas, Vol. I (North America), Part 1-2, ed. Bruce G. Trigger, Wilcomb E. Washburn, Cambridge/New York 2000

The Cambridge History of the Native Peoples of the Americas, Vol. II (Mesoamerica), Part 1-2, ed. Richard E. W. Adams, Murdo J. MacLeod, Cambridge/New York 2000

The Cambridge History of the Native Peoples of the Americas, Vol. III (South America), Part 1-2, ed. Frank Salomon, Stuart B. Schwartz, Cambridge/New York 1999

Zimní semestr:

G. H. S. Buschnell, Umění staré Ameriky, Praha 1970

Friedrich Katz, Staré americké civilizace, Praha 1990

Kateřina Klápšťová - Čestmír Krátký, Encyklopedie bohů a mýtů předkolumbovské Ameriky: Mexiko a Střední Amerika, Praha 2001

David Carrasco, Náboženství Mezoameriky (Kosmovize a obřadní centra), Praha 1998¨

Sylvanus G. Morley, Mayové, Praha 1976

J. E. S. Thompson, Sláva a pád starých Mayů, Praha 1971

Eric Wolf, Sons of the Shaking Earth (The Peoples of Mexico and Guatemala: Their Land, History and Culture), Chicago 1959

Esther Pasztory, Aztec Art, Norman 1993

Miguel León-Portilla, Miguel Leóna Portilla, Nahuaská filosofie, přel. Eva Mánková, Praha 2002

Jacques Soustelle, La vida cotidiana de los aztecas, México 1956

George C. Vaillant, Aztékové, Praha 1974

Linda S. Cordell, Prehistory of the Southwest, San Diego 1984

Ruth Benedictová, Kulturní vzorce, Praha 1999

Victor W. von Hagen, Pouštní říše ve starém Peru, Praha 1967

Victor W. von Hagen, Říše Inků, Praha 1963

Václav Šolc, Tíwanaku - klenot And, Praha 1986

Thor Heyerdahl, Staré civilizace a oceán, Praha 1983

František Vrhel - Oldřich Kašpar, Texty nativní Iberoameriky I. (Předkolumbovské literatury), Praha 1978

Nezahualcóyotl, Rozezni svůj atabal (Poezie starého Mexika) [15. stol.], Praha 1996

Popol Vuh a výbor z Letopisů Cakchiquelů a z knih Chilama Balama [16. stol.], Praha 1976

Letní semestr:

Tzvetan Todorov, Dobytí Ameriky (Problém druhého), Praha 1996

Carmen Bernard - Serge Gruzinski, Historia del Nuevo Mundo (Del Descubrimineito a la Conquista. La experiencia europea, 1492-1550), México 1990

William Hickling Prescott, Dějiny dobytí Mexika, Praha 1956

Charles Gibson, The Aztecs under Spanish Rule (A History of the Indians of the Valley of Mexico, 1519-1810), Stanford 1964

Serge Gruzinski, Men-Gods of the Mexican Highlands (Národní knihovna)

Serge Gruzinski, The conquest of Mexico, Cambridge 1993 (La colonisation de l'imaginaire, Paris 1988)

James Lockhart, The Nahuas After the Conquest: A Social and Cultural History of the Indians of Central Mexico, Sixteenth Through Eighteenth Centuries, Stanford 1992

Ignacio del Río, Conquista y aculturación en la California jesuítica, 1697-1768, México 1998 (1a ed. 1984) (Národní knihovna)

Ramón A. Gutiérrez, When Jesus Came, the Corn Mothers Went Away (Marriage, Sexuality and Power in new Mexico, 1500-1846), Stanford 1991

Inge Clendinnen, Ambivalent Conquests (Maya and Spaniards in Yucatan, 1517-1570), Cambridge 1987 (SIAS)

Nancy Farriss, Maya Society under Colonial Rule, Princeton 1984

Matthew Restall, The Maya World (Yucatec Culture and Society, 1550-1850), Stanford 1997 (Městská knihovna)

William Hickling Prescott, Dějiny dobytí Peru, Praha 1980

John Hemming, Dobytí říše Inků, Praha 1970

Steve Stern, Peru's Indian Peoples and the Challenge of Spanish Conquest, Madison 1982 (2nd ed. 1993)

Nathan Wachtel, Los vencidos (Los indios del Perú frente a la conquista espaňola, 1530-1570), Madrid 1976

Bohumír Roedl, Ve jménu inky Túpaka Amarua, Praha 1998

Ettore Biocca, Sama mezi Indiány, Praha 1972

Claude Lévi-Strauss, Smutné tropy, Praha 1966

Alberto Vojtěch Frič, Indiáni Jižní Ameriky, Praha 1942 (řada dalších vydání)

Markéta Křížová, Indiáni v USA ve 20. století, in: Historický obzor 3-4/1998, s. 50-56, Historický obzor 5-6/1998, s. 119-125

El indio como sujeto y objeto de la historia latinoamericana (Pasado y presente), ed. H.-J. König, Eichstädt 1995

Milan Kováč, Antropológ jako sociálny inžinier (Prípad Lakandóncov), Cargo 1-2/2000, s. 22-39

Bohumír Roedl, Ve jménu inky Túpaka Amarua, Praha 1998

Lukáš Krejčí, Indigenní hnutí - specifický případ etnika Seri, dipl. práce, FF UK 2001

Ludmila Škrabáková, Kmen Shipibo z povodí Ucayali, Peru - Animistická víra a šamanismus, bakalářská práce, FHS UK 2002

Kolumbův lodní deník, Praha 1942 (Cesty Kryštofa Kolumba. Deníky, listy, dokumenty, Praha 1958)

Spis o nových zemích a novém světě, Praha 1981

Bartolomé de Las Casas, O zemích indijských zpustošení a vylidňování zpráva nejstručnější, Praha 1954

Hernán Cortés, Dopisy (Druhý a třetí dopis o dobytí Tenochtitlánu), Praha 2000

Bernardino de Sahagún, Historia general de las cosas de Nueva Espańa [1582], 4 sv., México 1977

Bernal Díaz del Castillo, Pravdivá historie o dobývání Mexika, 2 sv., Praha 1980

Inca Garcilaso de la Vega, Comentarios reales de los incas, ed. Aurelio Miro Quesada, Caracas, 1991 (SIAS)

Felipe Guaman Poma de Ayala, Nueva corónica y buen gobierno, ed. Franklin Pease, Caracas 1980 (SIAS)

Hans Staden, Dvě cesty do Brazílie, Praha 2000

Jean de Léry, Historie o plavení se do Ameriky, kteráž i Brasilia slove, Praha 1957


Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, Středisko ibero-amerických studií