Sylaby studijních předmětů

Španělský jazyk

Název studijního předmětu: Španělský jazyk

Přednášející: Binková

Forma výuky studijního předmětu: cvičení

Způsob ukončování studijního předmětu: zkouška

Stručná anotace předmětu:

Pokytuje základy jazyka k samostatnému ústnímu projevu v běžných životních situacích ve španělsky mluvícím světě, průpravu k četbě odborných textů i potřebnou znalost písemné formy jazyka. Velký důraz je kladen na praktické ovládání jazyka. Soustavné procvičování během výuky je doplňováno vysokými požadavky na samostatnou domácí práci formou plnění zadaných úkolů

Odborná literatura:

L.Prokopová, Španělština, Praha 2000

E.Houštěcká, Španělština v testech, Praha 1999

J. Dubský a kol., Velký španělsko-český slovník, Praha 1996


Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, Středisko ibero-amerických studií