Výzkum

2002 | 2003

Středisko zajišťuje shromažďování a dokumentaci materiálů k problematice Latinské Ameriky a podílí se na řešení výzkumných programů v oboru. Jeho pracovníci řešili v 90. letech postupně tři grantové úkoly v rámci grantové agentury České republiky, dále dva granty universitní a jeden grant resortní. Od roku 1999 se podíleli na programu Výzkumné záměry dvěma projekty: České vystěhovalectví do Latinské Ameriky a obraz Ameriky v české společnosti. Od roku 2005 se podílejí na programu výzkumných záměrů MSM 0021620824 Základy moderního světa v zrcadle literatury a filosofie. Kromě toho pokračují jednotliví pracovníci Střediska v práci na dalších tématech (Simona Binková především na problematice misionářů z české provincie v koloniální Americe a problematice brazilské, Markéta Křížová se věnuje otázkám působení moravských bratří v Americe a obrazu otroctví v evropské a americké společnosti 18. a 19. století a Josef Opatrný sleduje dějiny Kuby, od roku 1993 vykonává v funkci koordinátora mezinárodní pracovní skupiny "Cuba y su historia" (od roku 2002 pracuje skupina pod názem "Caribe hispano y su historia") při Asociaci evropských historiků-latinoamerikanistů.

Publikace za rok 1999:

Josef Opatrný, Tradice české iberoamerikanistiky, in: Kdo byl kdo. Čeští a slovenští orientalisté, afrikanisté a iberoamerikanisté, Praha, Libri 1999, ISBN 80-85983-59-1, str. 48-54
Josef Opatrný, Česká emigrace do Latinské Ameriky, in: Historický obzor, r. 10, r. 9-10, září-říjen 1999, ISSN 1210-6097, 214-221
Josef Opatrný, La imagen de Cuba en Bohemia en el siglo XIX, in: Cuba y Puerto Rico: en torno al 98, coord. Celia Parcero Torre y María Emelina Martín Acosta, Universidad de Valladolid 1999, ISBN 84930629-1-X, str. 73-81
Simona Binková, El P. Wenceslao Christmann, S.J., Primer Bohemio en el Paraguay, in: Ibero-Americana Pragensia, XXXIII, 1999, str. 143-152, ISSN 0536-2520
Simona Binková, 10 bio-bibliografických hesel in: kolektiv autorů, Kdo byl kdo. Čeští a slovenští orientalisté, afrikanisté a iberoamerikanisté, Nakl. Libri, Praha 1999, ISBN 80-85983-59-1 (Enis, Tadeáš, str. 121, Fritz, Samuel, str. 145-146, Keller, Ignác Xaver, str. 240, Link, Václav, str. 301-302, Neumann, Josef, str. 349, Paucke, Florian, str. 373-374, Steffel, Matěj, str. 453-454, Steinhoffer, Jan, str. 454-455, Strobach, Augustin, str. 458, Tirsch, Ignác, str. 488)

Symposium Emigración centroeuropea a América Latina 2000

Mezinárodní symposium bylo organizované ve spolupráci s organizátory 50. mezinárodního amerikanistického kongresu, který se konal ve dnech 10.-15. července 2000 ve Varšavě. Středisko ibero-amerických studií FF UK připravilo na dny 7. a 8. července 2000 symposium "Středoevropská emigrace do Latinské Ameriky", jehož se účastnilo 35 badatelů z Argentiny, Brazílie, Chile, Peru, Mexika, Rakouska, Maďarska, Polska a České republiky.
V prvním bloku byly předneseny příspěvky shrnující hlavní problémy polské, rakouské a české emigrace (A. Bonaszewicz, M. Kaller-Dietrich a J. Opatrný) a obecnou problematiku přistěhovalectví do Argentiny (F. Devoto). V dalším jednání se přednášející věnovali otázkám středoevropské emigrace do Brazílie, Mexika, Střední Ameriky, Peru, Argentiny, Paraguaye, Uruguaye a Chile. Všechny příspěvky se stály předmětem diskuse směřující především k problematice vytváření národních společností velkých "imigrantských" komunit amerického kontinentu (Argentina, Brazílie) a vlivu různých skupin emigrantů na konečnou podobu "národních charakterů".
Přednesené texty budou publikovány jako Suplementum VIII ročenky Ibero-Americana Pragensia (včetně textů všech řešitelů - M. Křížová, S. Binková, J. Opatrný).
Recenze.

Publikace za rok 2000:

S. Binková, "Pravdivá historie" Hanse Stadena a Brazilie jeho doby, in: Hans Staden, Dvě cesty do Brazilie, Titanic, Praha 2000, str. 131-150
S. Binková, Pedro Álvarez Cabral, jeho plavba a ohlasy v české historiografii, in: Pero Vaz de Caminha, Dopis králi Manuelovi o nalezení Brazílie, Scriptorium, Praha 2000, str.69-79
S. Binková, Pedro Álvarez Cabral, a sua navegacao e o seu reflexo na historiografia checa, in: Ibero-Americana Pragensia, XXXIV, 2000, v tisku
J. Opatrný, Argentina v díle F. Klindery, in: Sborník k 60. narozeninám V. Nálevky, vydavatelství Karolinum, Praha 2000, v tisku

Rok 2001:

Symposium Kuba jako subjekt a objekt v mezinárodní politice


8. a 9. září roku 2001 se konalo na FF UK jako společná akce Střediska ibero-amerických studií, Latinskoamerické společnosti a skupiny "Cuba y su historia" mezinárodní symposium s názvem "Kuba jako subjekt a objekt v mezinárodní politice" s účastí 32 účastníků z devíti zemí Evropy a Ameriky (Mexiko, Puerto Rico, Kuba, Francie, Španělsko, Německo, Maďarsko, Británie a Česká republika).
V roce 2001 byl publikován svazek XXXIV, 2000 Ibero-Americana Pragensia.

Publikace za rok 2001
:
Simona Binková

"Pedro Álvares Cabral, a sua navegacao e o seu reflexo na historiografia checa", in: Ibero-Americana Pragensia, XXXIV, 2000 (vyd. Praha 2001), str. 11-17. ISBN 80-246-0204-0, ISSN 0536-2520.
"La figura de J. A. Comenio, Objeto de interés constante en la obra de Josef Polišenský", in: Estébanez Calderón, Demetrio, (ed.), Hispanismo en la República Checa II, Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta - Dirección General de Relaciones Culturales y Científicas, Ministerio de Asuntos Exteriores de Espaňa, Praga 2001, str. 299-301, ISBN 80-7308-000-1.
"Las obras pictográficas de los PP. Florián Paucke e Ignacio Tirsch. Intento de una comparación". In: Tietz, Manfred (ed.), Los jesuitas espaňoles expulsos. Su imagen y su contribución al saber sobre el mundo hispánico en la Europa del siglo XVIII, Actas del coloquio internacional de Berlín (7-10 de abril de 1999), Bibliotheca Ibero-Americana, vol. 76, Vervuert - Iberoamericana, Frankfurt am Main - Madrid, 2001, str. 189-206. ISSN 0067-8015, ISBN 84-8489-031-7 (Iberoamericana), ISBN 3-89354-576-X (Vervuert).
"Josefa Emilia Sabor, Pedro de Angelis y los orígenes de la bibliografía argentina. Ensayo bio-bibliográfico", in: Ibero-Americana Pragensia, XXXIV, 2000 (vyd. Praha 2001), str. 203-204. ISBN 80-246-0204-0, ISSN 0536-2520.
"Luis Pérez-Cuesta Romero, Documenta iesuitica, publicación trimestral, annno IV-VI", in: Ibero-Americana Pragensia, XXXIV, 2000 (vyd. Praha 2001), str. 198. ISBN 80-246-0204-0, ISSN 0536-2520.
"Bernd Hausberger, Für Gott und König. Die Mission der Jesuiten im kolonialen Mexiko", in: Ibero-Americana Pragensia, XXXIV, 2000 (vyd. Praha 2001), str. 197-198. ISBN 80-246-0204-0, ISSN 0536-2520.
"María-Dolores Albiac Blanco, El conde de Aranda. Los laberintos del poder", in: Ibero-Americana Pragensia, XXXIV, 2000 (vyd. Praha 2001), str. 199-200. ISBN 80-246-0204-0, ISSN 0536-2520.
"Jan Klíma, Studie z dějin Portugalska a portugalského zámoří", in: Ibero-Americana Pragensia, XXXIV, 2000 (vyd. Praha 2001), str. 206-207. ISBN 80-246-0204-0, ISSN 0536-2520.
"Varios Autores, Eduard Hodoušek (ed.), Slovník spisovatelů Španělska a Portugalska", in: Ibero-Americana Pragensia, XXXIV, 2000 (vyd. Praha 2001), str. 217-218. ISBN 80-246-0204-0, ISSN 0536-2520.
"Martin Štindl, Z Meziříčí za oceán. Životní pouť P. Antonína Strčanovského SJ (1728-1799)". in: Ibero-Americana Pragensia, XXXIV, 2000 (vyd. Praha 2001). str. 198-199. ISBN 80-246-0204-0, ISSN 0536-2520.
"Actividades del Centro de Estudios Ibero-Americanos de la Universidad Carolina de Praga, 1999" (spolu s Annou Mištinovou a Šárkou Valverde), in: Ibero-Americana Pragensia, XXXIV, 2000 (vyd. Praha 2001), str. 223-229. ISBN 80-246-0204-0, ISSN 0536-2520.
"Aniversarios en el aňo 2000", in: Ibero-Americana Pragensia, XXXIV, 2000 (vyd. Praha 2001), str. 229-230. ISBN 80-246-0204-0, ISSN 0536-2520.

Markéta Křížová

Křížová, M., "En tiempos tan tempestuosos y turbulentos para nosotros": Los misioneros jesuitas en la frontera septentrional de Nueva Espaňa durante los últimos aňos antes de la expulsión, in: Los jesuitas espaňoles expulsos (Miscelánea del coloquio internacional), ed. Manfred Tietz, Berlin 2001
Křížová, M., Jedna z tisíce: Osudy rezervace White Earth v Minnesotě (One of a thousand: Trials of the White Earth Indian Reservation in Minnesota), in: Český lid 1/2000, 15-33 Křížová, M., "Herrnhut: City Upon a Hill in Turbulent Times", in: Urbanistyka 5 (2000), special edition Peripheries or Crossroads of Cultures? (Towns of East-Central and South-Eastern Europe), session papers for the Fifth International Conference on Urban History, ed. Slawomir Gzell, Luďa Klusáková, Warszawa 2000, s. 59-64
Křížová, M., "El intento de establecer una colonia morava en el Caribe, siglo XVIII", in: La emigración centroeuropea a América Latina (Ibero-Americana Pragensia, Supplementum 8), Karolinum, Praha 2000, 91-97 [ISBN 80-246-0178-8; ISSN 1210-6690]
Křížová, M., "Moravian Mission Towns of British North America in 18th Century" [příspěvek přednesený na mezinárodním semináři "The Social History of Religious Groups, 16th-20th centuries", Trier, 10. 9. 2000, zpřístupněný na internetové stránce www.kun.nl/ester (Advanced Seminars 2000.2)]
Křížová, M., Apoštol Indiánů: Moravský misionář David Zeisberger, in Dějiny a současnost 6/2000, pp. 16-21
Křížová, M., Evropa a "národy bez historie" (Cíle, metody a úskalí etnohistorie), in VIII. sjezd českých historiků (Hradec Králové 10.-12. září 1999), ed. Jiří Pešek, Praha 2000, s. 138-143

Josef Opatrný


Emigración centroeuropea a América Latina, Ibero-Americana Praga, Supplementum 8, Vydavatelství Karolinum, Praha 2000, ISBN 80-246-0178-8, str. 333 (editor)
La emigración checa a América Latina, in: Emigración centroeuropea a América Latina, Ibero-Americana Praga, Supplementum 8, Vydavatelství Karolinum, Praha 2000, ISBN 80-246-0178-8, str. 57-65
Historická dimenze kubánsko-amerických vztahů, in: Mezinárodní politika 3/2000, r.XXV, str. 17-19, ISN 0543-7962
Slovo úvodem, in: J. Černík, Divoký západ I. Muži zákona, Libri 2001, ISBN 80-7277-070-5, str. 7-17
Joan Casanovas, Bread or Bullets. Urban Labor and Spanish Colonialism in Cuba, 1850-1898, Pittsburgh 1998, in: Notas. Resenas iberoamericanas. Literatura, sociedad, historia, vol. 7 (2000), no.3 (21), ISSN 0945-8301, pp. 202-203
Christopher Schmidt-Nowara, Empire and Antislavery. Spain, Cuba and Puerto Rico, 1833-1874, Pittsburg 1999, in: Iberoamericana. América Latina- Espana-Portugal, vol. I (2001), Nueva época, no1, ISSN: 1577-3388, 282-3,
European Perceptions of the Spanish-American War of 1898, Ed. Sylvia L. Hilton, Steve J. S. Ickringill, Berne 1999, Jaime de Ojeda Eiseley, El 98 en el Congreso y en la prensa de los Estados Unidos, Madrid 1999, in:Český časopis historický, vol 99, 2001, no. 1, 174-175 ISSN 0862-6111
Adriana Méndez Rodenas, Gender and Nationalism in Colonial Cuba. The Travels of Santa Cruz y Montalvo, Condesa Merlin, Nashville, London 1998, in: Iberoamericana. América Latina- Espana-Portugal, vol. I (2001), Nueva época, no2, ISSN: 1577-3388, 310-311
Rodríguez Díaz, M. del Rosario (coord), El Caribe. Intereses geopolíticos y dominación colonial, Morelie,2000, in: Revista de Indias, vol LXI, mayo-agosto, 2001, no.222, ISSN0034-8341, 457-459
Franz Herre, George Washington. Presidnet u kolébky velmoci, Praha 2001, in: Historický obzor, r.12, č. 9-10,2001, ISSN 1210-6097, 216
The Cambridge History of the Native Peoples of the Americas, ed. by Frank Salomon and Stuart B. Schwartz, vol. III, South America, Cambridge University Press 1999, in: Ibero-Americana Pragensia, XXXIV, 2000, ISSN 0536-2520, 191
El indio como sujeto y objeto de la historia latinoamericana. Pasado y Presente, ed. Hans Joachim Konig, Vervuert, Frankfurt am Main 1999, in: Ibero-Americana Pragensia, XXXIV, 2000, ISSN 0536-2520, 191-2
Mathew Restall, The Maya World: Yucatec Culture and Society, 1550-1850, Stanford University Press 1997, in: Ibero-Americana Pragensia, XXXIV, 2000, ISSN 0536-2520, 192-3
Grant D. Jones, The Conquest of the Last Maya Kingdom, Stanford University Press 1998, in: Ibero-Americana Pragensia, XXXIV, 2000, ISSN 0536-2520, 193-4
Elinor G. K. Melville, A Plague of Sheep. Enviromental Consequences of the Conquest of Mexico, Cambridge University Press 1998, in: Ibero-Americana Pragensia, XXXIV, 2000, ISSN 0536-2520, 194
Davis Eltis, The Rise of the African Slavery in the Americas, Cambridge University Press 2000, in: Ibero-Americana Pragensia, XXXIV, 2000, ISSN 0536-2520, 195-6
Ann Twinam, Public Lives, Private Secrets: Gender, Honor Sexuality and Illegitimacy in Colonial Spanish America, Stanford Univeraity Press 1999, in: Ibero-Americana Pragensia, XXXIV, 2000, ISSN 0536-2520, 200-1
Ada Ferrer, Insurgent Cuba. Race, Nation and Revolution, 1868-1898, The University of Nort Carolina Press 1999, Louis A. Pérez, Jr. On Becoming Cuban. Identity, Nationality and Culture, University of North Carolina Press 1999, in: Ibero-Americana Pragensia, XXXIV, 2000, ISSN 0536-2520, 201-2
Margaret Chowning, Welat and Power in Provincial Mexico. Michoacán from the Late Colony to the Revolution, Stanford University Press 1999, in: Ibero-Americana Pragensia, XXXIV, 2000, ISSN 0536-2520, 202-3
Jeremy Adelman, Republic of Capital. Buenos Aires and the Legal Transformation of the Atlantic World, Stanford University Press 1999, in: Ibero-Americana Pragensia, XXXIV, 2000, ISSN 0536-2520, 204
Boris Fausto, A Concise History of Brazil, Cambridge University Press 1999, in: Ibero-Americana Pragensia, XXXIV, 2000, ISSN 0536-2520, 207-8
Thomas F. O´Brien, The Revolutionary Mission. American Enterprise in Latin America, 1900-1945, Cambridge University Press 1999, in: Ibero-Americana Pragensia, XXXIV, 2000, ISSN 0536-2520, 208
Aleš Skřivan, Evropská politika 1648-1914, Praha 1999, in: Ibero-Americana Pragensia, XXXIV, 2000, ISSN 0536-2520, 208-9
Adrian Hastings, The Construction of Nationalhood. Ethnicity, Religion and Nationalism, Cambridge University Press 1997, in: Ibero-Americana Pragensia, XXXIV, 2000, ISSN 0536-2520, 209-10Rok 2002Symposium Emigración centroeuropea a América Latina IIMezinárodní symposium "Středoevropská emigrace do Latinské Ameriky II " konalo Středisko ibero-amerických studií ve spolupráci s Latinskoamerickou společností ve dnech 30. a 31. srpna 2002. Účastnilo se ho 20 badatelů z Argentiny, Brazílie, Chile, Mexika, Rakouska, Maďarska, Spojených států a České republiky.
Účastníci se věnovali jednak obecným problémům emigrace, jednak konkrétním případům vystěhovalectví především do Argentiny, Chile a Brazilie Symposium prokázalo, že jak v Evropě tak v Americe existuje početná skupina badatelů věnující problematice migrace značnou pozornost. Během diskusí se opakovaně objevovala také problematika propagandy ve prospěch vystěhovalectví a otázka podoby cílových zemí emigrantů v této propagandě. Účastníci hovořící vesměs o průběhu symposia se značným uspokojením navrhli uspořádat s dvouletým odstupem další setkání v Praze věnované právě proemigrační propagandě.

Pokročila příprava edice portugalsko-španělského pražského atlasu Joaa Teixeiry z let 1631-33. Středisko ibero-amerických studií pracovalo zejména v osobě dr. Simony Binkové na edici neobyčejně cenného námořního atlasu uloženém původně v Nostické knihovně s různou intenzitou od druhé poloviny osmdesátých let a nyní je vydání připraveno a materiál odevzdán do tisku.


Publikace za rok 2002:Binková, Simona, Počátky Latinské Ameriky a úloha církve, in: Kamila Šimková Broulová - Vladimír Šimek, Samuel Fritz. České stopy na březích Amazonky, Kant, [b.m.] 2002, str. 121-122. ISBN 80-86217-24-8.
Binková, Simona, Madrid y su imagen cambiante según los diarios de viaje de la nobleza de los países checos (Siglos XV y XVII), in: El hispanismo en la República Checa (ed. Demetrio Estébanez Calderón, Eduardo Fernández Couceiro, Félix Córdoba Rodríguez), IV, FF UK Praga, 2002, str. 205-220, ISBN 80-7308-030-3
Binková, Simona, O primeiro centenário do comércio de especiarias em relaçoes e escritos alemaes, In: Actas do Congresso Internacional Vasco da Gama. Homens, Viagens e Culturas, Lisboa 4 a 7 de Novembro de 1998. CNPCDP, Lisboa 2001 (vyšlo 2002), 1o vol., str. 397-413.

Křížová, Markéta, La ciudad ideal en el desierto (Proyectos misionales de la Compaňía de Jesús y la Iglesia Morava en la América colonial), disertační práce, FF UK 2002
Křížová, Markéta, Building a new identity: the first decades of existence of the Moravian Church, in Menschen - Handlungen - Strukturen (Historisch-anthropologische Zugangsweisen in den Geschichtswissenschaften), ed. Václav Bůžek, Dana Štefanová (Opera historica 9), České Budějovice 2001, s. 407-422Křížová, Markéta., Las misiones cristianas en el Nuevo Mundo como expresión del esfuerzo reformador europeo, in Hispanismo en la República Checa IV (2002), s. 243-252, ISBN 80-7308-030-3

Opatrný, Josef , Kuba, Libri, Praha 2002, ISBN 80-7277-089-6, 100
Opatrný, Josef , Stát osamělé hvězdy a mexicko-americká válka, Libri, Praha 2002, ISBN 80-7277-120-5, 358
Opatrný, Josef , El caribe hispano. Sujeto y objeto en política internacional, Ibero-Americana Pragensia, Supplementum 9/2001, Vydavatelství Karolinum Praha 2001 (vyšlo 2002), ISBN 80-246-0371-3, 358 (ed.)
Visitando la Isla. Temas de Historia de Cuba, ed. Josef Opatrný y Consuelo Naranjo Orovio
Cuadernos de Historia Latinoamericana, colección: cuadernos de AHILA, Iberoamericana/Vervuert, Madrid, Frankfurt am Main 2002, ISBN 84-8489-045-7 (3-89354-610-3),190
Opatrný, Josef , Estudios cubanos a fines del milenio (společně s Consuelo Naranjo Orovio), in: Visitando la Isla. Temas de Historia de Cuba, ed. Josef Opatrný y Consuelo Naranjo Orovio Cuadernos de Historia Latinoamericana, colección: cuadernos de AHILA, Iberoamericana/Vervuert, Madrid, Frankfurt am Main 2002, ISBN 84-8489-045-7 (3-89354-610-3), 9-26
Opatrný, Josef , Argentinská cesta Ferdinanda Klindery, in: Pocta docentu Vladimíru Nálevkovi, Acta Universitatis Carolinae, Philosophica en Historica 2-1998, Studia Historica IL, Praha 2001 (vyšlo 2002), ISBN 80-246-0293-8, 91-l03
Opatrný, Josef , Estudios iberoamericanos en la República Checa en los anos 1990, in: Jahrbuch für Geschichte Lateinamerikas 30/2001, Böhlau Verlag, Köln, Weimar, Wien 2001 (vyšlo 2002), ISSN 1438-4752, 375-390
Opatrný, Josef , Havana, in: Lidé a města. Revue pro etnologii, antropologii a etologii komunikace, 5/2001, ISSN 1212-8112, 87-94
Opatrný, Josef , Los temas de la iberoamericanística checa: Pasado y perspectivas, in: Major Trends and Topics in Latin American Studies in Europe. Special Issue for tthe CEISAL Conference Cruzando Fronteras en América Latina, Amsterdam, July 2002, 72, April 2002, ISSN 0924-0608, 127-138
Recenze (Opatrný, Josef )
María Elena Diaz, The Virgin, the King and the Royal Slaves of El Cobre. Negotiating Freedem in Colonial Cuba, 1670-1780, Stanford University Press 2000, in: Historia Latinoamericana en Europa, 27, Junio de 2002, ISSN: 1010-0466, 55-57
Alfredo Castollero Calvo (dir), Allan Kuethe (coord.) Historia General de América Latina III, 1, Consolidación del orden colonial, Madrid 2000, in: Iberoamericana. América Latina-Espana-Portugal, ano II (2002), nueva época, septiembre de 2002, no7, 277-8

Rok 2003

Středisko pokračuje v řešení dlouhodobého vědeckého programu, který byl zahrnut v roce 1999 i do výzkumných záměrů fakulty pod názvy "Emigrace do Latinské Ameriky" a "Obraz Ameriky v české společnosti" (viz zde publikační činnost). Kromě toho konalo Středisko ve spolupráci s pracovní skupinou "Caribe hispano y su historia" Asociace evropských historiků latinoamerikanistů a Latinskoamerickou společností ve dnech 14. a 15. srpna mezinárodní symposium "Cambios y revoluciones en el Caribe hispano de los siglos XIX y XX". Účastnili se ho odborníci z Dominikánské republiky, Francie, Kuby, Maďarska, Spojených států, Spolkové republiky Německo, Španělska, Velké Británie a České republiky. Příspěvky budou publikovány pod titulem "Cambios y revoluciones en el Caribe hispano de los siglos XIX y XX" jako Supplementum Ibero-Americana Pragansia XI (v tisku).V roce 2003 byl publikován jako desátý svazek Ibero-Americana Pragensia, Supplementum soubor příspěvků mezinárodního symposia Emigración centroeuropea a América Latina, II , které se konalo v roce 2002 v rámci výzkumných záměrů (viz zde publikační činnost). Byly zahájeny přípravy ke konání mezinárodního symposia Emigración centroeuropea a América Latina, III které se bude konat ve dnech 29. a 30. července 2004. Kromě toho pokračuje J. Opatrný v činnosti koordinátora mezinárodní pracovní skupiny "Caribe hispanoparlante y su historia" při Asociaci evropských historiků-latinoamerikanistů.

Publikační činnost:

Simona Binková:

Studie:
"Las obras pictóricas de los Padres Florian Paucke e Ignacio Tirsch", Artes de México, No. 65, 2003 (Misiones Jesuitas), Suplemento, str. 6-10. ISSN 0300-4953, ISBN 970 683 036 7.

"Impresos hispánicos e hisopanoamericanos en la Biblioteca de Strahov en Praga", in: Opera Romanica 3, La literatura espanola de los siglos XVI-XVIII en las bibliotecas de Chequia, Moravia y Eslovaquia. Conferencia internacional, Český Krumlov 2002, Helena Zbudilová (ed.), České Budějovice 2002 (vyšlo 2003), str. 99-112, ISBN 80-7040-632-1.

Shrnující články:
"Inhabitants of the Czech Lands and the New World", Welcome to the Heart of Europe, Review of the Czech Republic, Vol. 10, No 1/2003, str. 22-25 (též německá, francouzská a španělská mutace). ISSN 1211-930X.

Recenze:
Johannes Meier (ed.), "...usque ad ultimum terrae". Die Jesuiten und die transkontinentale Ausbreitung des Christentums 1540-1773, Ibero-Americana Pragensia XXXV, 2001 (vročení 2002, vyšlo 2003), ISSN 0536-2520, ISBN 80-246-0405-1, str. 217.

Andrés Pérez de Ribas, History of the Triumphs of our Holy Faith amongst the most Barbarous and Fierce Peoples of the New World, ed. Daniel T. Reff, Ibero-Americana Pragensia XXXV, 2001 (vročení 2002, vyšlo 2003), ISSN 0536-2520, ISBN 80-246-0405-1, str. 218.

James Schofield Saeger, The Chaco Mission Frontier. The Guaycuruan Experience, Ibero-Americana Pragensia XXXV, 2001 (vročení 2002, vyšlo 2003), ISSN 0536-2520, ISBN 80-246-0405-1, str. 218-219.

Robert M. Utley, Kopí a štít. Život a doba Sedícího býka; Alberto Vojtěch Frič, Čerwuiš aneb Z Pacheka do Pacheka oklikou přes střední Evropu, Ibero-Americana Pragensia XXXV, 2001 (vročení 2002, vyšlo 2003), ISSN 0536-2520, ISBN 80-246-0405-1, str. 222-223.

Jan Klíma, Poslední koloniální válka, Ibero-Americana Pragensia XXXV, 2001 (vročení 2002, vyšlo 2003), ISSN 0536-2520, ISBN 80-246-0405-1, str. 223-224.

Výstava:
České stopy na březích Amazonky - Las huellas checas a orillas del Río Amazonas (ve spolupráci s SMK photo & video production), Toskánský palác, Hradčanské nám. 5, Praha 1, 25.2.-2.3. 2003 (dále Peru, Ekvádor, Kolumbie, Paraguay, Brazílie, Chile, Argentina)

Redakční práce:
Ibero-Americana Pragensia XXXV, 2001 (vročení 2002, vyšlo 2003), ISSN 0536-2520, ISBN 80-246-0405-1, 249 str.

Markéta Křížová

Studie:
Ušlechtilí divoši, nebo lidské trosky? (Zámořské objevy a sebereflexe Starého světa), in Dějiny a současnost 2003/4, s. 6-9 [ISSN 0418-5129]
Misie moravských bratří mezi severoamerickými Indiány, in Sborník II. konference Moravian v roce 2001, ed. M. Křížová, Suchdol n. Odrou 2003, s. 38-44 [bez ISBN]

Josef Opatrný:

Knižní tituly:
Mexiko, Libri, Praha 2003, ISBN 80-7277-089-6, 212
Emigración centroeuropea a América Latina, II, Ibero-Americana Praga, Supplementum 10, Vydavatelství Karolinum, Praha 2003, ISBN 80-246-0592-200, str. 213 (editor)
USA (spolu se S. Rakovou) Libri, Praha 2003, ISBN 80-7277-157-4, 255

Studie:
Ferdinand Missler y la propaganda pro-emigratoria, in: Emigración centroeuropea a América Latina, II, ed. J. Opatrný, Ibero-Americana Praga, Supplementum 10, Vydavatelství Karolinum, Praha 2003, ISBN 80-246-0592-200, 179-192
Cuba entre la colonia y la Independencia: el Contexto Internacional, in: XII Congreso Internacional de AHILA, Universidade do Porto 1999, Centro Leonardo Coimbra, Faculdade de Letras, 2001, vol. IV (ed. Eugénio Dos Santos), 325-338 (vyšlo 2003)

Recenze:
Damián J. Fernández: Cuba and the Politics of Passion, Austin: University of Texas Press 2000, in: Iberoamericana. América Latina-Espana-Portugal, ano III (2003), nueva época, junio de 2003, no10, ISSN 1577-3388, 278-9
Oldřich Kašpar, Dějiny Karibské oblasti, NLN, Praha 2002, in: Český časopis historický, 2003/2, 421-4

Reakce:

Recenze publikovaná in: OELAF. Arbeitsgemeinschaft Ostereichische Lateinamerika-Forschung, Bol. 15, Dezember 2003, str. 6-7, http://www.lai.at

Ibero-Americana Pragensia Supplementim 10/2002. Středoevropská emigrace do Latinské Ameriky II. Josef Opatrný (Ed.), Praga, 2003 .

Emigrace Středoevropanů do Ameriky byla vždy početně nižší v porovnání s emigrací ze Španělska, Portugalska a Itálie. Nicméně, v posledních letech se mezi odborníky ze Střední Evropy a Ameriky objevil vzrůstající zájem o toto téma,což vedlo k identifikaci nových pramenů (Ádám Anderle," Fuentes húngaras de la inmigración húngara en América Latina"), k užší spolupráci mezi badateli z Ameriky a Střední Evropy, k pořádání symposií a k publikaci prací jako je tato.

Práce publikované v tomto svazku nejsou řazeny na časové přímce, na níž by byla rozlišena středoevropská migrace před první světovou válkou a migrace, která směřovala v následujících letech, po pádu Rakouska - Uherska, z tzv. nástupnických států.(Mónica Szente Varga,"Emigración húngara a México(1900 - 1950)"). Nicméně práce Liliany Illades ("Labor misionera y herencia cultural y política de los jesuitas centroeuropeos en la provincia de la Alta Tarahumara de México") a Víta Rouče ("Inmigración de los checos en América Latina en el período de entreguerras") dokazují , že toto rozlišení je nezbytné, neboť v jiném případě je badatel postaven před různé definice národní příslušnosti jednoho a toho samého emigranta (Agustín Grajales,"Inmigrantes checoslovacos en México. De los anos veinte a la posguerra") nebo musí rozsah své analýzy omezit na pouhou statistiku.

Ačkoliv kniha nenabízí tématické rozčlenění článků, je možno rozlišit čtyři velká témata: migrační proces, obraz Ameriky podávaný středoevropskými přistěhovalci, proces usazování a přínos přistěhovalců v nových zemích.

Migrační proces v sobě zahrnuje faktory, které způsobují, že určitá skupina lidí opustí svou zemi a jiná země ji přijme.Většina prací však řeší toto téma jednostranně. (Domingo Lilón,"Emigración y urbanización: judíos centroeuropeos en la República Dominicana"; María Cristina Vera de Flachs a Isabel Manachino de Pérez Roldán ," La emigración centroeuropea a la Argentina. Córdoba en los anos veinte"). Článek Claudie Stefanetti and Ursuly Prutsch ("Apóstoles y Azara: dos colonias polaco-rutenas en argentina visto por las autoridades argentinas y austrohúngara") je nicméně jediným , který jasně ukazuje, jak se oba tyto procesy - vystěhovalectví a přistěhovalectví - vzájemně doplňují a jak na oba z nich působí politické, společenské a ekonomické faktory ze země původu i ze země nové.

Migrační proces byl podporován zprávami z nového kontinentu, ať již propagačního charakteru či nikoli, které byly rozhodující při rozhodování, zda do Ameriky odplout. Jelikož byly tyto zprávy psány za účelem podpory přistěhovalectví do Ameriky, často překrucovaly skutečnosti.( Josef Opatrný,"Ferdinand Missler y la propaganda pro-emigratoria"). Jakýmsi protipólem těmto zprávám jsou spisy samotných středoevropských přistěhovalců usazených v Americe, které odráží realitu mnohem lépe a v závislosti na prožitých zkušenostech, vystěhovalectví podporují či brzdí ( Jiří Stískal," Precursores de la emigración checa a la zona fronteriza entre los EE.UU. y México en al primera mitad del siglo XIX). Společně s knihami a dopisy sehrála svou významnou roli i fotografie, která v dané chvíli podpořila a ospravedlnila požadavky místní vládnoucí třídy po nových evropských přistěhovalcích. (Alonso Azócar Avendano,"Migración europea y fotografía en la región de la Araucanía").

Jedna z věcí, které jsou v knize jasně dány je i ta, že ne všichni, kteří do Ameriky přišli, to učinili jako výsledek svého osobního rozhodnutí. Přítomnost duchovních v Mexiku ( Illades) a v Chile ( Jaime Flores Chávez," Misioneros Capuchinos bávaros en la Araucanía chilena , 1896- 1930") byla výsledkem vyššího rozhodnutí, ale i přesto, poté, co se misionáři na novém kontinentu usadili a přizpůsobili se okolí, dosáhli významných úspěchů v práci s místními obyvateli.

Z různých článků vyplývá, že současně s migrací venkovanů a příslušníků řádů, byli procentuálně zastoupeni i řemeslníci (tesaři, ševci, kováři) a ještě menším podílem také vědci, kteří přispěli k rozvoji nejen ve své nové zemi, ale svou prací a úsilím také k celkovému vědeckému pokroku (Kristin Ruggiero "Vucetich y la identificación de los extranjeros", María de la Paz Ramos," Ruth Gall. Científica mexicana de origen polaco.")

Sedmnáct článků publikovaných v tomto svazku bylo napsáno devatenácti autory, kteří pochází z deseti různých zemí: 7 z Ameriky (Argentina, Brazílie, Chile, Dominikánská republika, Mexiko, Peru a Spojené státy) a 3 z Evropy (Česká republika, Maďarsko a Rakousko). Tento fakt dovoluje prohlásit, že příspěvky zachycují dostatečně široké geografické spektrum, což dokazuje, že mezi těmito zeměmi neexistuje pouze úzký historický vztah, ale také různorodost společných historických témat.

Jestliže se většina prací snažila presentovat syntezi evropské a americké historie, ne všem se to podařilo. Nicméně i přesto jsou všechny práce obohacující, pokud na ně pohlížíme jako na pokus o pochopení, v mezinárodním rámci, národních historických procesů, které by jinak byly viděny pouze jako izolované jevy.

Milagros Martínez- Flener
Rok 2004:

Středisko pokračovalo v řešení dlouhodobého vědeckého programu, který byl zahrnut v roce 1999 i do výzkumných záměrů fakulty (MSM:J13/98:112100004) pod názvy "Emigrace do Latinské Ameriky" a "Obraz Ameriky v české společnosti".V rámci výzkumných záměrů organizovalo Středisko ibero-amerických studií FF UK ve dnech 29. a 30. července 2004 mezinárodní symposium "Propaganda a kontrapropaganda. Středoevropská emigrace do Latinské Ameriky", jehož se účastnilo 12 badatelů z Argentiny, Brazílie, Mexika, Maďarska a České republiky. Kromě toho uspořádalo Středisko ve spolupráci se španělským vyslanectvím v Praze seminář věnovaný výpravě Alejandra Malaspiny a účasti českého botanika a lékaře Tadeáše Haenka na expedici. Seminář se konal 5. listopadu 2004 za účasti odborníků ze Španělska, Chile a České republiky.

Středisko ibero-amerických studií vydalo e spolupráci s Agenturou vojenských informací a služeb MOČR edici atlasu (deset dvoustránkových námořních map, cca. sto plánků přístavů, cca 35 stran úvodní stati a geograficko-historických komentářů k mapám) edici neobyčejně cenného námořního portugalsko-španělského pražského atlasu Jo?a Teixeiry z let 1631-33 uloženém původně v Nostické knihovně. .

V roce 2004 byl publikován jako jedenáctý svazek Ibero-Americana Pragensia, Supplementum pod titulem "Cambios y revoluciones en el Caribe hispano de los siglos XIX y XX", soubor příspěvků mezinárodního symposia pořádaného Střediskem ibero-amerických studií a pracovní skupinou Asociace evropských historiků iberoamerikanistů "Caribe hispano y su historia" v roce 2003.

S vročením 2002 vyšel svazek XXXVI ročenky Ibero-Americana Pragensia. (Ibero-Americana Pragensia XXXVI, Nakladatelství Karolinum, Praha 2002, vročení 2003, vyšlo začátkem roku 2004.

Publikace

PhDr. Simona Binková
Knižní publikace:
Portugalsko, Nakladatelství Libri (Stručná historie států, č. 22), Praha 2004, ISBN 80-7277-217-1. 141 str.
Pražský Teixeirův atlas - Teixeiras´s Prague Atlas - Atlas Teixeira Praguense (čtyřjazyčná verze: česky, anglicky, portugalsky, španělsky). Úvodní studie: "Pražský atlas Joao Teixeiry Albernaze I.", str. 5-11, historicko-geografický komentář k mapám - cca 30 str. Avis-Ministerstvo obrany ČR - Středisko ibero-amerických studií FFUK, Praha 2004. ISBN 80-7278-214-2. 209 str.

Markéta Křížová
Překlady
Pražský Teixeirův atlas, ed. Simona Binková, Středisko ibero-amerických studií FF UK Praha/Ministerstvo obrany - Agentura vojenských informací a služeb, Praha 2004 ISBN 80-7278-214-2 (překlad doprovodných textů do angličtiny)

Recenze
Lubomír Sršeň, Mexické dobrodružství Maxmiliána Habsburského, katalog k výstavě, Praha 1999; Lubomír Sršeň, Bratři Kaehligovi z Prahy ve službách císaře Maxmiliána v Mexiku (Sborník Národního muzea v Praze, řada A - Historie, LV/2001/1-2), in: Ibero-Americana Pragensia, XXXVI, 2002, ISSN 0536-2520, 226-7

Prof. Dr. Josef Opatrný

Knižní publikace:
Panama, Libri, Praha 2004, ISBN 80-7277-216-3, 140 Cambios y revoluciones en el Caribe hispano de los siglos XIX y XX, Ibero-Americana Praga, Supplementum 11, Vydavatelství Karolinum, Praha 2004, ISBN 80-246-0779-4,ISSN 1210-6690, str. 296 (editor)

Studie:
El Contexto internacional de lo cambios y revoluciones en el Caribe hispano del siglo XIX, in: Cambios y revoluciones en el Caribe hispano de los siglos XIX y XX, Ibero-Americana Praga, Supplementum 11, Vydavatelství Karolinum, Praha 2004, ISBN 80-246-0779-4,ISSN 1210-6690, 17-28

Recenze:
Jan Klíma, Brazílie, Libri 2003, in: Historický obzor, r. 15, březen-duben 3-4, 2004, ISSN 1210-6097, str. 95
José Álvarez, Lázaro Pena Castellanos, Cuba´s Sugar Industry, Gainesville: University Press of Florida 2001, in: Iberoamericana. América Latina-Espana-Portugal, ano III (2003), nueva época, diciembre de 2003, no.12, ISSN 1577-3388, 312-3
Arturo Arnalte, Los últimos esclavos de Cuba. Los ninos cautivos de la goleta Batans, Madrid, Alianza Editorial 2001, in: Iberoamericana. América Latina-Espana-Portugal, ano IV (2004), nueva época, marzo de 2004, no.13, ISSN 1577-3388, 279-280
Juan B. Amores Carredano, Cuba y Espana 1868-1898. El final de un sueno, EUNSA, Pamplona 1998, Juan B. Amores Carredano, Cuba en la época de Ezpeleta, 1785-1790, EUNSA, Pamplona 2000, in: Ibero-Americana Pragensia, XXXVI, 2002, ISSN 0536-2520, 227-8
Izaskun Álvarez Cuartero, Memoria de la Ilustración: las Sociedades Económicas de Amigos del País en Cuba (1783-1832), Real Sociedad Bascongada de los Amigos del País, Madrid 2000, Ibero-Americana Pragensia, XXXVI, 2002, ISSN 0536-2520, 228-9
Imilcy Balboa Navarro, Los brazos necesarios. Inmigración, colonización y trabajo libre en Cuba, 1878-1878, Centro Francisco Tomás y Valente, Alzira-Valencia 2000, in: Ibero-Americana Pragensia, XXXVI, 2002, ISSN 0536-2520, 229-30
Jiří Martínek, Miroslav Martínek, Kdo byl kdo. Světoví cestovatelé a mořeplavci, Libri 2003, in: Historický obzor, r. 15, září-říjen, 9/10, 2004, ISSN 1210-6097, str. 238-9
Bohumír Roedl, Peru, Libri 2003, in: Historický obzor, r. 15, září-říjen, 9/10, 2004, ISSN 1210-6097, str. 239
Carrera Damas, Germán, La crisis estructural de las sociedades implantadas. Historia general de América Latina V. Codirector del volumen John V. Lomardi, Paris, Ediciones Unesco/Editoril Trota 2003, in: Revista de Indias, Mayo-Agosto 2004, vol. LXIV, num. 231, ISSN 0034-8341, 582-3


Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, Středisko ibero-amerických studií