Činnost Střediska ibero-amerických studií FF UK v roce 2001

Personální podoba:

1. října 2001 byla přijata do pracovního poměru jako asistentka se zaměřením na nativní společnosti Ameriky mgr. Markéta Křížová. Kromě dalších dvou interních pracovníků, dr. Simony Binkové a prof. dr. Josef Opatrného, pak zajišťují výuku externí pracovníci doc. dr. Anna Housková, doc. dr. Bohumír Janský, dr. Kateřina Klápšťová, dr. Anna Mištinová, doc. dr. Vladimír Nálevka.

Pedagogická činnost:

Středisko zajišťuje specializaci Dějiny Latinské Ameriky-Iberoamerikanistka pro studenty programu obecných dějin na Ústavu světových dějin. Přednášky tohoto specializačního programu navštěvují v rámci volitelných přednášek studenti dalších programů na FF UK (hispanistika, anglistika a amerikanistika). Na diplomových pracích pracuje v SIAS 7 studentů, dva v tomto roce práci obhájili .

Mgr. Křížová se podílela na přednáškovém cyklu "Meeting of Cultures", pořádaném Seminářem obecných a komparativních dějin Ústavem světových dějin FF UK v rámci programu studijní výměny ERASMUS (kurz "The Old World and the New: Encounters of Central Europe with America")

Ve Středisku vznikaly tři práce prezentované pak studenty v rámci soutěže vypisované skupinou velvyslanců španělsky a portugalsky mluvících zemí. Dvě z prací byly oceněny (1. a 2. cena).

Středisko má 9 studentů postgraduálního doktorského programu iberoamerikanistika. Z toho 7 v kombinovaném studiu, dva ve studiu prezenčním (jeden z nich je stipendista MŠMT z Kolumbie Juna Carlos García Hoyos). K 20. září ukončila prezenční formu mgr. Křížová, k 1. říjnu nastoupil mgr. Vít Rouč. V roce 2001 složili státní zkoušku 3 studenti, kteří předloží v první čtvrtletí 2002 své doktorské disertace.

Středisko opět nabídlo Technologickému institutu v Monterrey letní kurs ve španělštině, který si volí studenti institutu jako optativní zahraniční blok. Letos se kursu v termínu 18. 6.- 15. 7. účastnilo 47 studentů a vzhledem k velkému zájmu o oba tématické bloky ("Valores del mundo cambiante" a "Relaciones internacionales") požádalo vedení zahraničních programů institutu Středisko o uskutečnění dvou turnusů s celkovou kvótou 72 účastníků v červnu a červenci 2002.

Vědecká činnost:

Středisko pokračuje v řešení dlouhodobého vědeckého programu, který byl zahrnut v roce 1999 i do výzkumných záměrů fakulty (MSM:J13/98:112100004 Vývoj společnosti českých zemí v kontextu evropských a světových dějin) pod názvy "Emigrace do Latinské Ameriky" a "Obraz Ameriky v české společnosti". V roce 2001 byl publikován jako osmý svazek Ibero-Americana Pragensia, Supplementum soubor příspěvků mezinárodního symposia Emigración centroeuropea a América Latina, které se konalo v roce 2000 (viz publikační činnost a recenze publikovaná o Supplementu v Revista de Indias). Byly zahájeny přípravy II. mezinárodního symposia o středoevropské emigraci do Latinské Ameriky, které se bude konat ve dnech 30. a 31. srpna 2002.

Mgr. Křížová pracovala v letech 2000-2001 v rámci grantu Grantové agentury UK (277/2000/A-HN/FF) na projektu "Obnovení Jednoty bratrské v evropském a světovém kontextu"

Kromě toho pokračuje J. Opatrný v činnosti koordinátora mezinárodní pracovní skupiny "Cuba y su historia" při Asociaci evropských historiků-latinoamerikanistů. Spolu s Consuelo Naranjo Orovio z Consejo Superios de Investigaciones Científicas (Madrid) je editorem svazku pro pro rok 2001Cuadernos de Historia Latinoamericana vydávaného Asociací v Seville. Svazek, do něhož oba editoři přispěli společnou studií, je reprezentativním vystoupením evropské iberoamerikanistiky v oblasti studia historie Kuby. Text byl odevzdán do tisku v září 2001 a vyjde pravděpodobně v únoru 2002.

8. a 9. září roku 2001 se konalo na FF UK jako společná akce Střediska ibero-amerických studií, Latinskoamerické společnosti a skupiny "Cuba y su historia" mezinárodní symposium s názvem "Kuba jako subjekt a objekt v mezinárodní politice" s účastí 32 účastníků z devíti zemí Evropy a Ameriky (Mexiko, Puerto Rico, Kuba, Francie, Španělsko, Německo, Maďarsko, Británie a Česká republika). Výsledky budou publikovány jako 9. svazek Ibero-Americana Pragensia, Supplementum pravděpodobně v únoru 2002 (text je po prvních korekturách, 358 str.)

V roce 2001 byl publikován svazek XXXIV, 2000 Ibero-Americana Pragensia.

Publikační činnost:

Dr. Binková
Články a studie

"Pedro Álvares Cabral, a sua navegacao e o seu reflexo na historiografia checa", in: Ibero-Americana Pragensia, XXXIV, 2000 (vyd. Praha 2001), str. 11-17. ISBN 80-246-0204-0, ISSN 0536-2520.
"La figura de J. A. Comenio, Objeto de interés constante en la obra de Josef Polišenský", in: Estébanez Calderón, Demetrio, (ed.), Hispanismo en la República Checa II, Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta - Dirección General de Relaciones Culturales y Científicas, Ministerio de Asuntos Exteriores de Espaňa, Praga 2001, str. 299-301, ISBN 80-7308-000-1.
"Las obras pictográficas de los PP. Florián Paucke e Ignacio Tirsch. Intento de una comparación". In: Tietz, Manfred (ed.), Los jesuitas espaňoles expulsos. Su imagen y su contribución al saber sobre el mundo hispánico en la Europa del siglo XVIII, Actas del coloquio internacional de Berlín (7-10 de abril de 1999), Bibliotheca Ibero-Americana, vol. 76, Vervuert - Iberoamericana, Frankfurt am Main - Madrid, 2001, str. 189-206. ISSN 0067-8015, ISBN 84-8489-031-7 (Iberoamericana), ISBN 3-89354-576-X (Vervuert).
Recenze

"Josefa Emilia Sabor, Pedro de Angelis y los orígenes de la bibliografía argentina. Ensayo bio-bibliográfico", in: Ibero-Americana Pragensia, XXXIV, 2000 (vyd. Praha 2001), str. 203-204. ISBN 80-246-0204-0, ISSN 0536-2520.
"Luis Pérez-Cuesta Romero, Documenta iesuitica, publicación trimestral, annno IV-VI", in: Ibero-Americana Pragensia, XXXIV, 2000 (vyd. Praha 2001), str. 198. ISBN 80-246-0204-0, ISSN 0536-2520.
"Bernd Hausberger, Für Gott und König. Die Mission der Jesuiten im kolonialen Mexiko", in: Ibero-Americana Pragensia, XXXIV, 2000 (vyd. Praha 2001), str. 197-198. ISBN 80-246-0204-0, ISSN 0536-2520.
"María-Dolores Albiac Blanco, El conde de Aranda. Los laberintos del poder", in: Ibero-Americana Pragensia, XXXIV, 2000 (vyd. Praha 2001), str. 199-200. ISBN 80-246-0204-0, ISSN 0536-2520.
"Jan Klíma, Studie z dějin Portugalska a portugalského zámoří", in: Ibero-Americana Pragensia, XXXIV, 2000 (vyd. Praha 2001), str. 206-207. ISBN 80-246-0204-0, ISSN 0536-2520.
"Varios Autores, Eduard Hodoušek (ed.), Slovník spisovatelů Španělska a Portugalska", in: Ibero-Americana Pragensia, XXXIV, 2000 (vyd. Praha 2001), str. 217-218. ISBN 80-246-0204-0, ISSN 0536-2520.
"Martin Štindl, Z Meziříčí za oceán. Životní pouť P. Antonína Strčanovského SJ (1728-1799)". in: Ibero-Americana Pragensia, XXXIV, 2000 (vyd. Praha 2001). str. 198-199. ISBN 80-246-0204-0, ISSN 0536-2520.
Krátké zprávy

"Actividades del Centro de Estudios Ibero-Americanos de la Universidad Carolina de Praga, 1999" (spolu s Annou Mištinovou a Šárkou Valverde), in: Ibero-Americana Pragensia, XXXIV, 2000 (vyd. Praha 2001), str. 223-229. ISBN 80-246-0204-0, ISSN 0536-2520.
"Aniversarios en el aňo 2000", in: Ibero-Americana Pragensia, XXXIV, 2000 (vyd. Praha 2001), str. 229-230. ISBN 80-246-0204-0, ISSN 0536-2520.
Mgr. Křížová

Křížová, M., "En tiempos tan tempestuosos y turbulentos para nosotros": Los misioneros jesuitas en la frontera septentrional de Nueva Espaňa durante los últimos aňos antes de la expulsión, in: Los jesuitas espaňoles expulsos (Miscelánea del coloquio internacional), ed. Manfred Tietz, Berlin 2001
Křížová, M., Jedna z tisíce: Osudy rezervace White Earth v Minnesotě (One of a thousand: Trials of the White Earth Indian Reservation in Minnesota), in: Český lid 1/2000, 15-33 Křížová, M., "Herrnhut: City Upon a Hill in Turbulent Times", in: Urbanistyka 5 (2000), special edition Peripheries or Crossroads of Cultures? (Towns of East-Central and South-Eastern Europe), session papers for the Fifth International Conference on Urban History, ed. Slawomir Gzell, Luďa Klusáková, Warszawa 2000, s. 59-64
Křížová, M., "El intento de establecer una colonia morava en el Caribe, siglo XVIII", in: La emigración centroeuropea a América Latina (Ibero-Americana Pragensia, Supplementum 8), Karolinum, Praha 2000, 91-97 [ISBN 80-246-0178-8; ISSN 1210-6690]
Křížová, M., "Moravian Mission Towns of British North America in 18th Century" [příspěvek přednesený na mezinárodním semináři "The Social History of Religious Groups, 16th-20th centuries", Trier, 10. 9. 2000, zpřístupněný na internetové stránce www.kun.nl/ester (Advanced Seminars 2000.2)]
Křížová, M., Apoštol Indiánů: Moravský misionář David Zeisberger, in Dějiny a současnost 6/2000, pp. 16-21
Křížová, M., Evropa a "národy bez historie" (Cíle, metody a úskalí etnohistorie), in VIII. sjezd českých historiků (Hradec Králové 10.-12. září 1999), ed. Jiří Pešek, Praha 2000, s. 138-143

Prof. dr. Josef Opatrný
Knižní tituly:

Emigración centroeuropea a América Latina, Ibero-Americana Praga, Supplementum 8, Vydavatelství Karolinum, Praha 2000, ISBN 80-246-0178-8, str. 333 (editor)
Studie:

La emigración checa a América Latina, in: Emigración centroeuropea a América Latina, Ibero-Americana Praga, Supplementum 8, Vydavatelství Karolinum, Praha 2000, ISBN 80-246-0178-8, str. 57-65
Zprávy, shrnující články, doslovy a další texty:

Historická dimenze kubánsko-amerických vztahů, in: Mezinárodní politika 3/2000, r.XXV, str. 17-19, ISN 0543-7962
Slovo úvodem, in: J. Černík, Divoký západ I. Muži zákona, Libri 2001, ISBN 80-7277-070-5, str. 7-17
Recenze:

Joan Casanovas, Bread or Bullets. Urban Labor and Spanish Colonialism in Cuba, 1850-1898, Pittsburgh 1998, in: Notas. Resenas iberoamericanas. Literatura, sociedad, historia, vol. 7 (2000), no.3 (21), ISSN 0945-8301, pp. 202-203
Christopher Schmidt-Nowara, Empire and Antislavery. Spain, Cuba and Puerto Rico, 1833-1874, Pittsburg 1999, in: Iberoamericana. América Latina- Espana-Portugal, vol. I (2001), Nueva época, no1, ISSN: 1577-3388, 282-3,
European Perceptions of the Spanish-American War of 1898, Ed. Sylvia L. Hilton, Steve J. S. Ickringill, Berne 1999, Jaime de Ojeda Eiseley, El 98 en el Congreso y en la prensa de los Estados Unidos, Madrid 1999, in:Český časopis historický, vol 99, 2001, no. 1, 174-175 ISSN 0862-6111
Adriana Méndez Rodenas, Gender and Nationalism in Colonial Cuba. The Travels of Santa Cruz y Montalvo, Condesa Merlin, Nashville, London 1998, in: Iberoamericana. América Latina- Espana-Portugal, vol. I (2001), Nueva época, no2, ISSN: 1577-3388, 310-311
Rodríguez Díaz, M. del Rosario (coord), El Caribe. Intereses geopolíticos y dominación colonial, Morelie,2000, in: Revista de Indias, vol LXI, mayo-agosto, 2001, no.222, ISSN0034-8341, 457-459
Franz Herre, George Washington. Presidnet u kolébky velmoci, Praha 2001, in: Historický obzor, r.12, č. 9-10,2001, ISSN 1210-6097, 216
The Cambridge History of the Native Peoples of the Americas, ed. by Frank Salomon and Stuart B. Schwartz, vol. III, South America, Cambridge University Press 1999, in: Ibero-Americana Pragensia, XXXIV, 2000, ISSN 0536-2520, 191
El indio como sujeto y objeto de la historia latinoamericana. Pasado y Presente, ed. Hans Joachim Konig, Vervuert, Frankfurt am Main 1999, in: Ibero-Americana Pragensia, XXXIV, 2000, ISSN 0536-2520, 191-2
Mathew Restall, The Maya World: Yucatec Culture and Society, 1550-1850, Stanford University Press 1997, in: Ibero-Americana Pragensia, XXXIV, 2000, ISSN 0536-2520, 192-3
Grant D. Jones, The Conquest of the Last Maya Kingdom, Stanford University Press 1998, in: Ibero-Americana Pragensia, XXXIV, 2000, ISSN 0536-2520, 193-4
Elinor G. K. Melville, A Plague of Sheep. Enviromental Consequences of the Conquest of Mexico, Cambridge University Press 1998, in: Ibero-Americana Pragensia, XXXIV, 2000, ISSN 0536-2520, 194
Davis Eltis, The Rise of the African Slavery in the Americas, Cambridge University Press 2000, in: Ibero-Americana Pragensia, XXXIV, 2000, ISSN 0536-2520, 195-6
Ann Twinam, Public Lives, Private Secrets: Gender, Honor Sexuality and Illegitimacy in Colonial Spanish America, Stanford Univeraity Press 1999, in: Ibero-Americana Pragensia, XXXIV, 2000, ISSN 0536-2520, 200-1
Ada Ferrer, Insurgent Cuba. Race, Nation and Revolution, 1868-1898, The University of Nort Carolina Press 1999, Louis A. Pérez, Jr. On Becoming Cuban. Identity, Nationality and Culture, University of North Carolina Press 1999, in: Ibero-Americana Pragensia, XXXIV, 2000, ISSN 0536-2520, 201-2
Margaret Chowning, Welat and Power in Provincial Mexico. Michoacán from the Late Colony to the Revolution, Stanford University Press 1999, in: Ibero-Americana Pragensia, XXXIV, 2000, ISSN 0536-2520, 202-3
Jeremy Adelman, Republic of Capital. Buenos Aires and the Legal Transformation of the Atlantic World, Stanford University Press 1999, in: Ibero-Americana Pragensia, XXXIV, 2000, ISSN 0536-2520, 204
Boris Fausto, A Concise History of Brazil, Cambridge University Press 1999, in: Ibero-Americana Pragensia, XXXIV, 2000, ISSN 0536-2520, 207-8
Thomas F. O´Brien, The Revolutionary Mission. American Enterprise in Latin America, 1900-1945, Cambridge University Press 1999, in: Ibero-Americana Pragensia, XXXIV, 2000, ISSN 0536-2520, 208
Aleš Skřivan, Evropská politika 1648-1914, Praha 1999, in: Ibero-Americana Pragensia, XXXIV, 2000, ISSN 0536-2520, 208-9
Adrian Hastings, The Construction of Nationalhood. Ethnicity, Religion and Nationalism, Cambridge University Press 1997, in: Ibero-Americana Pragensia, XXXIV, 2000, ISSN 0536-2520, 209-10

OPATRNÝ, Josef (Ed.), Emigración centroeuropea a América Latina, Suplementum VIII de Ibero-Americana Pragensia, Universidad Carolina de Praga, 2000, 333 pp.

Bajo el título Emigración centroeuropea a América Latina, Josef Opatrný, un destacado americanista europeo, director desde hace tiempo del Centro de Estudios Iberoamericanos de Praga, presenta 28 estudios relativos a la presencia de diferentes comunidades de centroeuropeos en Latinoamética: polacos, checos, austríacos, húngaros, alemanes, rusos, ucranianos, eslovacos, bohemios e italianos repartidos a lo largo de territotio americano, desde el Caribe (República Dominicana) hasta la Patagonia (México, Guatemala, Brasil, Perú, Chile, Paraguay, Uruguay, Argentina...),
Este libro es una muestra y una consecuencia de la creciente actividad del Centro de Estudios Iberoamericanos de Praga, perteneciente a la Universidad Carolina de Praga. La revista editada por ellos, lbero-Americana Pragensia se ha venido consolidando en los últimos anos al adquirir un carácter más intenacional, tanto por sus colaboradores como por los temas tratados. Esta publicación de carácter misceláneo también edita numeros monográficos (suplementum), los cuales en muchos casos son reflejo de las últimas tendencias de la investigación americanista. Por otra parte, la organización de congresos y seminarios en este Centro también está contribuyendo a su consolidación dentro del americanismo europeo e intemacional.
Dentro de la obra que resenamos, algunos especialistas también prestan atención a otros grupos que, aunque no propiamente emigrantes, partipiparon en los movimientos de población que se produjeron de forma constante e ininterumpida desde el Descubrimiento de América hasta nuestros días. Nos referimos a los jesuitas centroeuropeos -silesos, húngaros, austríacos, bohemios, suizos y alemanes- cuya migración durante los siglos XVII y XVIII, fue regulada por la Corona Espanola. Las aportacioaes de los jesuitas checos y espanoles al desarrollo cultural y científico en Paraguay, Río de la Plata y Nueva Espana también son motivo de estudio de otro de los autores, quien dedica un breve apartado al papel de los jesuitas como introductores de la ciencia moderna en Nueva Espana, sobre todo en la capital del Virreinato.
El volumen engloba artículos que analizan la participación económica, social y cultural de los migrantes en los países de acogida, así como las asociaciones y otras actividades creadas por ellos como medio de reivindicar su etnicidad frente a los «otros». El estudio del mantenimiento de los rasgos de etnicidad y de la creación de distintas revistas y periódicos, órganos de expresión de dichas colectividades, aparece en varios trabajos, como en el artículo sobre la emigración austríaca en América Latina. A través de éste y otros estudios podemos ver cómo los conflictos que se dirimían en sus lejanas tierras europeas fueron vividos muy de cerca por los miembros de estas colectividades, que crearon partidos y asociaciones políticas similares a las que funcionaban en sus países de origen.
Por otra parte, la obra coordinada por Josef Opatrný contiene algunos artículos más generales sobre la emigración de un grupo, como por ejemplo los checos y eslovacos, a América Latina, o los de diferentes comunidades a un país específico. En ellos el lector encontrara una visión más amplia del grupo migrante en estudio a través del tiempo, o bien una caracterización del mismo en un pais específico, como el artículo sobre la inmigración checa en Argentina en la época de entreguerras, 1919-1949, o los relativos a las inmigraciones alemana y polaca en Brasil. La importancia de estos dos países, principales lugares de destino de los emigrantes, así como la huella que en ellos dejaron los inmigrantes son rastreadas en muchos de los artículos.
Otros estudios, los menos, fijan su atención en una emigración más especializada. Fue la protagonizada por algunos grupos de mineros de Sajonia, Bohemia y Eslovaquia, que fueron contratados directamente por la Corona esparnola en el siglo XVIII a fin de dirigir las explotaciones argentíferas de los Virreinatos de Nueva Espana y de Perú, y en Nueva Granada.
Uno de los valores de esta obra es el presentar un amplio espectro de zonas de destino, y comunidades de origen, en un dilatado marco cronológico (del siglo XVII a la II Guerra Mundial). Ello, por otra parte, hace muy dificil que podamos resenar cada una de las aportaciones, que ofrezcamos características generales del proceso migratorio centroeuropeo a América Latina. Dicho movimiento, aunque participó de unas características comunes tanto en las causas de explosión como en los factores de atracción, sin embargo contiene rasgos particulares y propios en función de las distintas comunidades de origen, agrupadas bajo la denominación de centroeuropeas, y de los países de acogida.
El incluir en un solo volumen trabajos como los que aquí se presentan hacen de esta monografia una herramienta de gran utilidad para los estudiosos de la migración y, en concreto, de la inmigración centroeuropea en América Latina que, excepto en algunos casos, era mal conocida, debido tanto a la dispersión de los trabajos, como a su reducido numero, sobre todo si se compara con los estudios referentes a los inmigrantes espanoles o italianos en tierras americanas.
Consuelo NARANJO OROVIO Instituto de Historia, CSIC
Revista de Indias., 2001, n.° 223, 789-790


OPATRNÝ Josef (ed.): Emigracion centroeuropea a América Latina. Ibero-Americana Pragensia..Supplementum 8/2000), 333 pp. ISBN 80-246-0178-8

Aunque la migración centroeuropea no fuera un movimiento de masas-comparado con las flujos migratorios de Portugal, Espana y luego Italia-, el tema no deja de fascinar a la historiografia. Fernando Devoto, especialista argentino en este campo de investigación y que escribe la primera contribución a este tomo, nos indica que en 1921 el porcentaje de emigrantes centroeuropeos a Argentina sólo alcanzo el 3,4 por ciento. En determinados anos, como por ejemplo en 1923, los polacos aportaron el 5 por ciento de todos los que querian trabajar o afincarse en Argentina, porcentaje muy modesto si se comparan con el nivel de emigrantes sureuropeos. No obstante, queda el aspecto humano y cualitativo, el hecho de que esta temática permite indagar los lazos personales entre esta parte de Europa y América Latina.
E1 editor entiende por Centroeuropa a los países de Polonia, República Checa (antiguamente Checoslovaquia), Hungría y también Austria. Parece claro que la emigración desde estos países historicamente esta vinculada, hasta comienzos del siglo XX, con el mundo germanohablante. Así, por ejemplo, los checos-es imposible indicar la cantidad-salieron para America por los puertos hanseáticos de Bremen y Hamburgo. Por un lado el libro presenta artículos que tratan de la emigración a América Latina según los países: la contribución de Martina Kaller-Dietrich respecto a Austria, la de Andrzej Bonasewicz sobre Polonia y la del editor Josef Opatrný sobre la emigración checa. Por otro lado, hay artículos que abordan un período especial (sobre todo a partir del s. XVIII) o que se dedican a grupos de emigrantes que se afincaron en un país o región especifica. Entre estos "case studies" figuran, por ejemplo, el estudio de Simona Binková sobre los jesuitas y los especialistas de minería centroeuropeos en los siglos XVII y XVIII. Si bien algunos artículos se dedican a la emigración centroeuropea al Caribe, como el de Markéta Křízova sobre los intentos de establecer una colonia morava en el Caribe (s. XVIII), la mayoría de las aportaciones se centran en el Cono Sur.
Los artículos se basan en obras y estudios escritos en los idiomas de los paises centroeuropeos, aunque el tomo esta publicado en castellano (y hay dos artículos en brasileno). Un lector general latinoamericanista tendrá en sus manos un manual que le introduce a la migración desde esta parte de Europa a América Latina. Para los especialistas, este tomo de la serie de Ibero-Americana Pragensia junto con el volumen publicado por el húngaro Adam Anderle en 1973 (Europa Central y America Latina. Estudios Historicos)---constituyen una lectura imprescindible.
Peer Schmidt (Erfurt)
Historia Latinoamericana en Europa, 26, ISSN:1010-0466, 79n

María Dolores Pérez Murillo: Oralidad e historias de vida de la emigración andaluza hacia América Latina (Brasil y Argentina) en el siglo xx. Cádiz: Ser-vicio de Publicaciones de la Univer-sidad 2000. 220 páginas.
Marcelino Iriani Zalakain: "Hacer América". Los vascos en la pampa húmeda, Argentina (1840-1920). Bilbao: Servicio Editorial de la Universidad del País Vasco 2000. 345 páginas.
Arnd Schneider: Futures Lost. Nostalgia and Identity among Italian Immigrants in Argentina. Bern, etc.: Lang 2000. 343 páginas.
Josef Opatrný (ed.): Emigración Centroeuropea a América Latina. Praga: Universidad Carolina, Editorial Karolinum 2000. 333 páginas.
El tema que trataremos será el de los flujos inmigratorios a América Latina. puesto que ellos son el denominador co-mún de estas cuatro publicaciones. Vere-mos su inserción en muy diversas socie-dades y épocas. Pero sin lugar a dudas. en todos los casos colaboraron en la forma-ción de los Estados modernos latinoameri-canos, siendo por lo tanto un factor innovador y vitalizador de los mismos…

La publicación editada por J.Opatrný, es el producto de un simposio internacio-nal sobre la emigración centroeuropea a América Latina, realizado en la ciudad de Praga en el aňo 2000.
Asistieron al mismo especialistas de nueve países: Argentina, Austria, Brasil, Chile, Hungría, Polonia, México, Perú y la República Checa, invitados por el Cen-tro de Estudios Iberoamericanos y la Sociedad Latinoamericana de la Universi-dad de Praga.
La componen 29 ponencias, que no se enmarcan en un siglo en especial ni en una región determinada de Latinoamérica, sino que se leen exposiciones que se desarrollan en los siglos XVII y XVIII, como los antecedentes de la emigración masiva, la así denominada migración en grupos, en este caso se refiere a los misioneros je-suitas y los especialistas en minería cen-troeuropea en América Latina. Como tam-bién los intentos de establecer en el siglo XVIII una colonia morava en el Caribe.
La mayor parte de las ponencias se desarrollan en el siglo XIX y XX, como las migraciones de alemanes e italianos al Brasil en el siglo XIX. Mientras que en el siglo xx, por ejemplo, se trata la emigra-ción húngara a la República Dominicana durante la era Trujillo y su aporte técnico en la producción de armas en el complejo militar de "La Armería'', o la emigración checo-austro-húngara a Guatemala, o co-mo la presentación de la colectividad po-laca en la Argentina y en el Uruguay.

Por lo ya anteriormente expuesto se comprueba que los grupos nacionales tratados fueron mayoritariamente: austriacos, checos, húngaros y polacos. Sin embargo, aparecen también contribuciones sobre los alemanes, italianos y espaňoles.
El aporte significativo de los inmigrantes en la formación de las sociedades latinoamericanas queda gráficamente expuesto a lo largo de esta valiosa publicación.


María del Carmen Murmann

Publikováno in: Ibero Americana. América Latina-Espana-Portugal, ano II (2002), nueva época, septiembre de 2002, no.7, 279-282


Účast na zahraničních akcích:

J. Opatrný se účastnil v květnu mezinárodní konference pořádané Consejo Superior de Investigaciones Científicas v Madridu, kde přednesl příspěvek věnovaný vlivu středoevropské emigrace na politickou kulturu Latinské Ameriky. Upravený text bude publikován v časopisu university v Oviedu.

J. Opatrný se účastnil v září mezinárodního symposia pořádaného Latinskoamerickým institutem ve Vídni. Vystoupil zde s příspěvkem o moderní české iberoamerikanistice (téze příspěvku byly publikovány pod titulem Estudios Latinoamericanos como una nueva disciplina? El caso de la República Checa, in: Diálogo, Austria-América Latina no. 20/21, ISSN 1028-9100, 18) a předsedal plenárnímu zasedání věnovanému sociálněekonomickým procesům moderní latinskoamerické společnosti.

Mgr. Křížová získala mexické státní stipendium pro výzkumný pobyt (říjen 2000 - březen 2001) na Universidad Nacional Autónoma de México, věnovaný koloniálním dějinám Latinské Ameriky a soustředěný na dokončení disertační práce "Ideální město v divočině: Misijní projekty Tovaryšstva Ježíšova a obnovené Jednoty bratrské na americkém kontinentu"

Další aktivity:

V lednu 2001 pořádalo Středisko ve spolupráci s Multikulturním centrem Praha vidoeprojekci šesti filmů s latinskoamerickou tématikou. V prosinci využilo nabídky velvyslanectví Mexika v České republice a uspořádalo ve spolupráci s tímto zastupitelským úřadem projekci čtyř dokumentů o mexické kultuře 20. století.

Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, Středisko ibero-amerických studií