Činnost Střediska ibero-amerických studií FF UK v roce 2002

Personální podoba:

Personální podoba Střediska se v roce 2002 nezměnila. Členové SIAS však měli v květnu potěšení blahopřát své kolegyni dr. Markétě Křížové a jejímu manželovi ing. Martinovi Křížovi k narození syna Jakuba. Kromě tří interních pracovníků, dr. Simony Binkové, dr. Markéty Křížové (tč. na mateřské dovolené) a prof. dr. Josef Opatrného, zajišťují výuku externí pracovníci doc. dr. Anna Housková, doc. dr. Bohumír Janský, dr. Anna Mištinová a prof. dr. Vladimír Nálevka.

Pedagogická činnost:

Středisko zajišťuje specializaci Dějiny Latinské Ameriky-Iberoamerikanistika pro studenty programu obecných dějin na Ústavu světových dějin. Přednášky tohoto specializačního programu navštěvují v rámci volitelných přednášek studenti dalších programů na FF UK (hispanistika, anglistika a amerikanistika). Na diplomových pracích pracují v SIAS 4 studenti, další dva v tomto roce práci obhájili.
Ve Středisku vznikaly dvě práce prezentované pak studenty v rámci soutěže vypisované skupinou velvyslanců španělsky a portugalsky mluvících zemí. Jedna práce byla oceněna ( 2. cena).
Středisko má 8 studentů postgraduálního doktorského programu iberoamerikanistika. Z toho pět v kombinovaném studiu, tři ve studiu prezenčním. V červnu obhájili dva doktorandi - mgr. Markéta Křížová a Juan Carlos Hoyos García (kolumbijský stipendista MŠTM České republiky) své velmi kvalitní disertace. Disertace Juana Carlose Hoyose (Una comprensión histórica de la región amazómica a partir de los imaginarios occidentales y su vinculación noc la coca. Pespectivas fundamentales desde historia ambiental) už byla publikována v Mexiku, disertace M. Křížové (La ciudad ideal en el desierto. Proyectos misionales de la Companía de Jesús y la Iglesia Morava en la América colonial) bude publikována jako Supplementum ročenky Ibero-Americana Pragensia. Třetí disertace mgr. Marcely Pánkové byla odevzdána a bude hájena v lednu 2003. K 1. říjnu nastoupili k prezenčnímu doktorskému studiu mgr. Iva Pochmanová a mgr. Klára Schirová (třetím doktorandem v prezenčním studiu je mgr. Vít Rouč).
Středisko opět nabídlo Technologickému institutu v Monterrey letní kurs ve španělštině, který si volí studenti Institutu jako optativní zahraniční blok. Vzhledem k velkému zájmu o oba tématické bloky ("Valores del mundo cambiante" a "Relaciones internacionales") se kurs konal ve dvou turnusech. První od 26. května do 23.června, druhý od 24. června do 21. července. Obou turnusů se účastnilo celkem 64 studentů. Pro rok 2003 připravuje Středisko stejný program ve stejném rozsahu (dva turnusy pro cca. 80 studentů).

Vědecká činnost:


Středisko pokračuje v řešení dlouhodobého vědeckého programu, který byl zahrnut v roce 1999 i do výzkumných záměrů fakulty pod názvy "Emigrace do Latinské Ameriky" a "Obraz Ameriky v české společnosti" (viz zde publikační činnost). Ve dnech 30. a 31. srpna konalo Středisko ve spolupráci s Latinskoamerickou společností v rámci výzkumných záměrů II. mezinárodní symposium o středoevropské emigraci do Latinské Ameriky s účastí 19 účastníků ze sedmi zemí Evropy a Ameriky (Mexiko, Maďarsko, Chile, Argentina, Brazílie, USA a Česká republika). Výsledky budou publikovány jako 10. svazek Ibero-Americana Pragensia, Supplementum pravděpodobně v březnu 2003 (text byl odevzdán v říjnu do nakladatelství Karolinum). V roce 2002 byl publikován jako devátý svazek Ibero-Americana Pragensia, Supplementum soubor příspěvků mezinárodního symposia Caribe hispanoparlante, které se konalo v září roku 2001 (viz zde publikační činnost). Byly zahájeny přípravy ke konání mezinárodního symposia Cambios y revoluciones en el Caribe hispanoparlante. Siglos XIX y XX. pořádaného ve spolupráci Střediska a pracovní skupiny Caribe hispanoparlante y su historia Asociace evropských historiků-latinoamerikanistů (AHILA), které se bude konat ve dnech 14. a 15. srpna 2003. Kromě toho pokračuje J. Opatrný v činnosti koordinátora mezinárodní pracovní skupiny "Caribe hispanoparlante y su historia" při Asociaci evropských historiků-latinoamerikanistů. Spolu s Consuelo Naranjo Orovio z Consejo Superior de Investigaciones Científicas (Madrid) je editorem svazku pro rok 2001 (s publikací v roce 2002) Cuadernos de Historia Latinoamericana vydávaného Asociací v Seville. Svazek, do něhož oba editoři přispěli společnou studií, je reprezentativním vystoupením evropské iberoamerikanistiky v oblasti studia historie Kuby (viz zde publikační činnost, tam srov. též recenzi publikovanou v Revista de Indias)

Účast na zahraničních akcích:


Dr. Simona Binková získala stipendium Institutu Camoens ke studiu v portugalských archivech a knihovnách (10.7.-10.9. 2002)
J. Opatrný se účastnil v 29. a 30. dubna mezinárodní konference El Caribe hispano, siglo XIX de las independencias a las nacionalidades pořádané Universitou v Michoacánu, kde přednesl příspěvek "El otro" y la formación de las nacionalidades en el Caribe. Text bude publikován ve sborníku konference.
J. Opatrný se účastnil 2. a 3. května mezinárodního setkání ředitelů odborných časopisů s latinskoamerickou tématikou Reunión internacional de revistas. El Americanismo y el mundo ibérico pořádného Universitou v Michoacánu a přednesl zde příspěvek Ibero-Americana Pragensia. Tradición y cambios. Bylo mu zde nabídnuto (a přijato) členství v ediční radě časopisu America en Debate (vydává Escuela de Historia michoacánské university)
J. Opatrný přednášel v září (ve dnech 16. - 20. září 2002) na pozvání Universidad Internacional Menendéz Pelayo a Universidad de Vigo v rámci semináře "Relaciones entre Europa y Latinoamérica en el siglo XX (cultura, política, economía)" pro pětadvacet studentů University ve Vigu, které se konaly v Casa da Cultura de Vilagarcía de Arousa.
J. Opatrný se účastnil 3.-5. října mezinárodního symposia Las Antillas en la Era de las Luces pořádaného Universitou Jaume I v Castellónu. Vystoupil zde s příspěvkem El ejemplo de las colonias inglesas en la argumentación del reformismo cubano který bude publikován ve sborníku symposia. Bylo mu zde nabídnuto (a přijato) členství v radě asesorů časopisu Revista de las Américas. Historia y presente.
J. Opatrný se účastnil 3.-5. prosince mezinárodního symposia Identidad nacional, ciencia y política en las Antillas pořádaného Consejo Superior de Investigaciones Científicos v Madridu. Vystoupil zde s příspěvkem La identidd cubana en la obra de José Antonio Saco.
J. Opatrný se účastnil 12. a 13. prosince mezinárodního symposia 100 anos de la República pořádaného Universitou v Kolíně nad Rýnem. Vystoupil zde s příspěvkem El concepto de la nación en la historiografía cubana.

Další aktivity:


V květnu 2002 pořádalo Středisko ve spolupráci s brazilským velvyslanectvím v Praze vidoeprojekci pěti dokumentárních filmů s brazilskou tématikou.
Forum for the Study of Cuba University ve Wolverhamptonu nabídlo v květnu J. Opatrnému statut přidruženého člena, nabídka byla přijata.
S. Binková se účastnila 3. 7. konference Hispanika v českých knihovnách pořádané Jihočeskou universitou příspěvkem Prameny k dějinám Latinské Ameriky v českých knihovnách.
M. Křížová se podílela na přípravě a ve dnech 12.-14. září se účastnila mezinárodního pracovního setkání Meeting the Other pořádaného Ústavem světových dějin FF UK a asociací univerzit Europaeum.
J. Opatrný se účastnil 16. října mezinárodní konference Svébytnost španělského jazyka a kultury v Evropské unii pořádané VŠE Praha příspěvkem Čechy a Španělsko v historii dávné i nedávné.
J. Opatrný se účastnil 21. října mezinárodní konference Trascendencia cultural en la obra de José Martí pořádané Ústavem románských studií FF UK příspěvkem José Martí en la lucha por independencia cubana.

Publikační činnost:


Simona Binková

Studie:
Binková, Simona, Počátky Latinské Ameriky a úloha církve, in: Kamila Šimková Broulová - Vladimír Šimek, Samuel Fritz. České stopy na březích Amazonky, Kant, [b.m.] 2002, str. 121-122. ISBN 80-86217-24-8.
Binková, Simona, Madrid y su imagen cambiante según los diarios de viaje de la nobleza de los países checos (Siglos XV y XVII), in: El hispanismo en la República Checa (ed. Demetrio Estébanez Calderón, Eduardo Fernández Couceiro, Félix Córdoba Rodríguez), IV, FF UK Praga, 2002, str. 205-220, ISBN 80-7308-030-3
Binková, Simona, O primeiro centenário do comércio de especiarias em relaçoes e escritos alemaes, In: Actas do Congresso Internacional Vasco da Gama. Homens, Viagens e Culturas, Lisboa 4 a 7 de Novembro de 1998. CNPCDP, Lisboa 2001 (vyšlo 2002), 1o vol., str. 397-413.

Markéta Křížová

Studie:
Misiones cristianas en el Nuevo Mundo como expresión del esfuerzo reformador europeo, in Hispanismo en la República Checa IV (Univerzita Palackého, Olomouc 2002, ISBN 80-7308-030-3), s. 243-252
Building a new identity: the first decades of existence of the Moravian Church, in Menschen - Handlungen - Strukturen (Historisch-anthropologische Zugangsweisen in den Geschichtswissenschaften), ed. Václav Bůžek, Dana Štefanová (Opera historica 9), České Budějovice 2001, s. 407-422

Josef Opatrný:

Knižní tituly:
Kuba, Libri, Praha 2002, ISBN 80-7277-089-6, 100
Stát osamělé hvězdy a mexicko-americká válka, Libri, Praha 2002, ISBN 80-7277-120-5, 358
El caribe hispano. Sujeto y objeto en política internacional, Ibero-Americana Pragensia, Supplementum 9/2001, Vydavatelství Karolinum Praha 2001 (vyšlo 2002), ISBN 80-246-0371-3, 358 (ed.)
Časopisecké tituly:
Visitando la Isla. Temas de Historia de Cuba, ed. Josef Opatrný y Consuelo Naranjo Orovio
Cuadernos de Historia Latinoamericana, colección: cuadernos de AHILA, Iberoamericana/Vervuert, Madrid, Frankfurt am Main 2002, ISBN 84-8489-045-7 (3-89354-610-3), 190
Studie:
Estudios cubanos a fines del milenio (společně s Consuelo Naranjo Orovio), in: Visitando la Isla. Temas de Historia de Cuba, ed. Josef Opatrný y Consuelo Naranjo Orovio Cuadernos de Historia Latinoamericana, colección: cuadernos de AHILA, Iberoamericana/Vervuert, Madrid, Frankfurt am Main 2002, ISBN 84-8489-045-7 (3-89354-610-3), 9-26
Argentinská cesta Ferdinanda Klindery, in: Pocta docentu Vladimíru Nálevkovi, Acta Universitatis Carolinae, Philosophica en Historica 2-1998, Studia Historica IL, Praha 2001 (vyšlo 2002), ISBN 80-246-0293-8, 91-l03
Estudios iberoamericanos en la República Checa en los anos 1990, in: Jahrbuch für Geschichte Lateinamerikas 30/2001, Böhlau Verlag, Köln, Weimar, Wien 2001 (vyšlo 2002), ISSN 1438-4752, 375-390
Havana, in: Lidé a města. Revue pro etnologii, antropologii a etologii komunikace, 5/2001, ISSN 1212-8112, 87-94
Los temas de la iberoamericanística checa: Pasado y perspectivas, in: Major Trends and Topics in Latin American Studies in Europe. Special Issue for tthe CEISAL Conference Cruzando Fronteras en América Latina, Amsterdam, July 2002, 72, April 2002, ISSN 0924-0608, 127-138
Recenze:
María Elena Diaz, The Virgin, the King and the Royal Slaves of El Cobre. Negotiating Freedem in Colonial Cuba, 1670-1780, Stanford University Press 2000, in: Historia Latinoamericana en Europa, 27, Junio de 2002, ISSN: 1010-0466, 55-57
Alfredo Castillero Calvo (dir), Allan Kuethe (coord.) Historia General de América Latina III, 1, Consolidación del orden colonial, Madrid 2000, in: Iberoamericana. América Latina-Espana-Portugal, ano II (2002), nueva época, septiembre de 2002, no7, 277-8

Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, Středisko ibero-amerických studií