Činnost Střediska ibero-amerických studií FF UK v roce 2004

Personální podoba:

Personální podoba Střediska se v roce 2004 nezměnila. Kromě tří interních pracovníků, dr. Simony Binkové, dr. Markéty Křížové (tč. na mateřské dovolené, s druhým synem Ondřejem narozeným v lednu 2004) a prof. dr. Josef Opatrného, zajišťují výuku externí pracovníci doc. dr. Anna Housková, doc. dr. Bohumír Janský, dr. Anna Mištinová a prof. dr. Vladimír Nálevka.

Pedagogická činnost:

Kromě výuky v programu navazujícího magisterského studia iberoamerikanistiky (15 studentů denního studia) zajišťuje Středisko specializaci Dějiny Latinské Ameriky-Iberoamerikanistika pro studenty programu obecných dějin na Ústavu světových dějin (6 studentů). Přednášky těchto programů navštěvují v rámci volitelných přednášek studenti dalších programů na FF UK (hispanistika, překladatelství). Na diplomových pracích pracuje v SIAS 10 studentů, čtyři studenti v tomto roce práci obhájili.

Středisko mělo k 31. prosinci 2004 17 studentů postgraduálního doktorského programu iberoamerikanistika. Z toho 9 v kombinovaném studiu, 8 ve studiu prezenčním. Mgr. Jarmila Povejšilová svoji disertaci (Los sistemas políticos de las dictaduras militares en Argentina y en Chile durante las décadas de los sesetnta y los.ochenta del siglo XX) obhájila 1. prosince. Ke stávajícím studentům byli k 1. říjnu přijati další - Jan Doležel, Jimena Alfaro, Aleš Vytečka, Kateřina Březinová.Vendula Hingarová pak studium přerušila a odjela na stipendijní pobyt do Mexika.

Středisko opět nabídlo Technologickému institutu v Monterrey letní kurs ve španělštině, který si volí studenti Institutu jako optativní zahraniční blok. Vzhledem k velkému zájmu studentů se tento kurs ("Valores del mundo cambiante") konal ve dvou turnusech. První od 24. května do 21.června, druhý od 21. června do 19. července. Obou turnusů se účastnilo celkem 62 studentů. Pro rok 2005 připravuje Středisko stejný program ve stejném rozsahu (dva turnusy pro cca. 65 studentů).

Vědecká činnost:

Středisko pokračuje v řešení dlouhodobého vědeckého programu, který byl zahrnut v roce 1999 i do výzkumných záměrů fakulty (MSM:J13/98:112100004) pod názvy "Emigrace do Latinské Ameriky" a "Obraz Ameriky v české společnosti" (viz zde publikační činnost). Mgr. Markéta Křížová, PhD získala pak v rámci juniorských badatelských projektů Akademi věd ČR grant KJB 8101403. V rámci výzkumných záměrů organizovalo Středisko ibero-amerických studií FF UK ve spolupráci s Latinskoamerickou společností ve dnech 29. a 30. července 2004 mezinárodní symposium "Propaganda a kontrapropaganda. Středoevropská emigrace do Latinské Ameriky", jehož se účastnilo 12 badatelů z Argentiny, Brazílie, Mexika, Maďarska a České republiky. Místem konání symposia byly posluchárny ve Šporkově paláci, jednacími jazyky byly španělština a portugalština. Symposium bylo už třetí akcí podobného charakteru (předtím se konala symposia se stejným zaměřením v roce 2000 a 2002, výsledky byly publikovány v řadě Ibero-Americana Pragensia, Supplementa). Přednesené texty budou publikovány jako Supplementum 12 ročenky Ibero-Americana Pragensia pravděpodobně v dubnu roku 2005. Kromě toho uspořádalo Středisko ve spolupráci se španělským vyslanectvím v Praze seminář věnovaný výpravě Alejandra Malaspiny a účasti českého botanika a lékaře Tadeáše Haenka na expedici. Seminář se konal 5. listopadu 2004 za účasti odborníků ze Španělska, Chile a České republiky. Miguel Angel Puig-Samper (CSIC Madrid) věnoval pozornost širšímu kontextu vědeckého života ve Španělsku 18. století, Emilio Soler Pascual (Universita v Alicante) se zabýval osobností Alejandra Malaspiny, chilský historik Rafael Sagredo (Universidad Católica) hovořil o vlivu Malaspinovy cesty na myšlení kreolské společnosti. Mercedes Palau a Carlos Novi pak věnovali pozornost především otázce malaspinovských deníků a dalších materiálů, které výprava přivezla ze své cesty. Čeští účastníci semináře Simona Binková, Vladislav Rogozov, Josef Opatrný (všichni Středisko ibero-amerických studií), Kateřina Klápšťová a Blanka Skočdopolová (obě Národní muzuem Praha) se zabývali osobností Tadeáše Haenka či širším kontextem české vědecké scény v druhé polovině 18. století a kontaktům české společnosti s Latinskou Amerikou v této době. Účastníci odevzdali po přednesení svých příspěvků texty v písemné podobě. Jeden z pořadatelů semináře, Španělské velvyslanectví, poskytl část financí potřebných k vydání textu v podobě Supplementa ročenky Ibero-Americana Pragensia pod názvem symposia "La expedición de Alejandro Malapsina y Tadeo Haenke".

Středisko ibero-amerických studií vydalo v roce 2004 edici neobyčejně cenného námořního portugalsko-španělského pražského atlasu Joaa Teixeiry z let 1631-33 uloženém původně v Nostické knihovně. Dr. Binková pracovala na edici s různou intenzitou už víc než patnáct let. Rukopisný atlas byl na počátku 90. let 20. stol. ukraden a zachovaly se pouze negativy. Ve spolupráci s Agenturou vojenských informací a služeb MOČR byla edice atlasu (deset dvoustránkových námořních map, cca. sto plánků přístavů, cca 35 stran úvodní stati a geograficko-historických komentářů k mapám) konečně realizována.

V roce 2004 byl publikován jako jedenáctý svazek Ibero-Americana Pragensia, Supplementum pod titulem "Cambios y revoluciones en el Caribe hispano de los siglos XIX y XX", soubor příspěvků mezinárodního symposia pořádaného Střediskem ibero-amerických studií ve spolupráci s Latinskoamerickou společností a pracovní skupinou Asociace evropských historiků iberoamerikanistů "Caribe hispano y su historia" ve dnech 14. a 15. srpna 2003, za účasti odborníků z Dominikánské republiky, Francie, Kuby, Maďarska, Spojených států, Spolkové republiky Německo, Španělska, Velké Británie a České republiky.

S vročením 2002 vyšel svazek XXXVI ročenky Ibero-Americana Pragensia. (Ibero-Americana Pragensia XXXVI, Nakladatelství Karolinum, Praha 2002 ,vročení 2003, vyšlo začátkem roku 2004, ISSN 0536-2520. 245).

Účast na zahraničních akcích:

Dr. Simona Binková studovala v rámci výzkumných záměrů v týdnu od 13. do 17. září 2004 v Britské knihovně v Londýně a v Bodleian Library v Oxfordu, především dokumenty k jezuitům z České provincie působícím v 18. stol. v Latinské Americe. Mgr. Křížová využila grantových prostředků a pokračovala ve studiu v archivu Moravských bratří v Ochranově. Prof. Dr. Josef Opatrný se účastnil ve dnech 29. - 31. března na pozvání Consejo Superior de Investigaciones Científicas mezinárodního kongresu "Identidades transatlánticas en perspectivas comparadas" konaného v Madridu v sídle této instituce a v madridských posluchárnách NYU. Prezentoval přednášku "Los movimientos nacionales de las pequenas naciones". Jako člen vědeckého výboru kongresu se podílel na diskusi o programu setkávání skupiny odborníků, zabývajících se v Evropě a Americe problematikou hispánských Antil v roce 2005, kdy se koná kongres AHILy v Castellónu.

Další aktivity:

Ve spolupráci se zastupitelskými úřady zemí španělského a portugalského jazyka pořádalo Středisko od 3. listopadu do 15. prosince cyklus latinskoamerických a španělských filmů.

Publikační činnost:

PhDr. Simona Binková

Knižní publikace:

Portugalsko, Nakladatelství Libri (Stručná historie států, č. 22), Praha 2004, ISBN 80-7277-217-1. 141 str.

Pražský Teixeirův atlas - Teixeiras´s Prague Atlas - Atlas Teixeira Praguense (čtyřjazyčná verze: česky, anglicky, portugalsky, španělsky). Úvodní studie: "Pražský atlas Joao Teixeiry Albernaze I.", str. 5-11, historicko-geografický komentář k mapám - cca 30 str. Avis-Ministerstvo obrany ČR - Středisko ibero-amerických studií FFUK, Praha 2004. ISBN 80-7278-214-2. 209 str.

Markéta Křížová

Překlady

Pražský Teixeirův atlas, ed. Simona Binková, Středisko ibero-amerických studií FF UK Praha/Ministerstvo obrany - Agentura vojenských informací a služeb, Praha 2004 ISBN 80-7278-214-2 (překlad doprovodných textů do angličtiny)

Recenze

Lubomír Sršeň, Mexické dobrodružství Maxmiliána Habsburského, katalog k výstavě, Praha 1999; Lubomír Sršeň, Bratři Kaehligovi z Prahy ve službách císaře Maxmiliána v Mexiku (Sborník Národního muzea v Praze, řada A - Historie, LV/2001/1-2), in: Ibero-Americana Pragensia, XXXVI, 2002, ISSN 0536-2520, 226-7

Prof. Dr. Josef Opatrný

Knižní publikace:

Panama, Libri, Praha 2004, ISBN 80-7277-216-3, 140

Cambios y revoluciones en el Caribe hispano de los siglos XIX y XX, Ibero-Americana Praga, Supplementum 11, Vydavatelství Karolinum, Praha 2004, ISBN 80-246-0779-4,ISSN 1210-6690, str. 296 (editor)

Studie:

El Contexto internacional de lo cambios y revoluciones en el Caribe hispano del siglo XIX, in: Cambios y revoluciones en el Caribe hispano de los siglos XIX y XX, Ibero-Americana Praga, Supplementum 11, Vydavatelství Karolinum, Praha 2004, ISBN 80-246-0779-4,ISSN 1210-6690, 17-28

Recenze:

Jan Klíma, Brazílie, Libri 2003, in: Historický obzor, r. 15, březen-duben 3-4, 2004, ISSN 1210-6097, str. 95

José Álvarez, Lázaro Pena Castellanos, Cuba´s Sugar Industry, Gainesville: University Press of Florida 2001, in: Iberoamericana. América Latina-Espana-Portugal, ano III (2003), nueva época, diciembre de 2003, no.12, ISSN 1577-3388, 312-3

Arturo Arnalte, Los últimos esclavos de Cuba. Los ninos cautivos de la goleta Batans, Madrid, Alianza Editorial 2001, in: Iberoamericana. América Latina-Espana-Portugal, ano IV (2004), nueva época, marzo de 2004, no.13, ISSN 1577-3388, 279-280

Juan B. Amores Carredano, Cuba y Espana 1868-1898. El final de un sueno, EUNSA, Pamplona 1998, Juan B. Amores Carredano, Cuba en la época de Ezpeleta, 1785-1790, EUNSA, Pamplona 2000, in: Ibero-Americana Pragensia, XXXVI, 2002, ISSN 0536-2520, 227-8

Izaskun Álvarez Cuartero, Memoria de la Ilustración: las Sociedades Económicas de Amigos del País en Cuba (1783-1832), Real Sociedad Bascongada de los Amigos del País, Madrid 2000, Ibero-Americana Pragensia, XXXVI, 2002, ISSN 0536-2520, 228-9

Imilcy Balboa Navarro, Los brazos necesarios. Inmigración, colonización y trabajo libre en Cuba, 1878-1878, Centro Francisco Tomás y Valente, Alzira-Valencia 2000, in: Ibero-Americana Pragensia, XXXVI, 2002, ISSN 0536-2520, 229-30

Jiří Martínek, Miroslav Martínek, Kdo byl kdo. Světoví cestovatelé a mořeplavci, Libri 2003, in: Historický obzor, r. 15, září-říjen, 9/10, 2004, ISSN 1210-6097, str. 238-9

Bohumír Roedl, Peru, Libri 2003, in: Historický obzor, r. 15, září-říjen, 9/10, 2004, ISSN 1210-6097, str. 239

Carrera Damas, Germán, La crisis estructural de las sociedades implantadas. Historia general de América Latina V. Codirector del volumen John V. Lomardi, Paris, Ediciones Unesco/Editoril Trota 2003, in: Revista de Indias, Mayo-Agosto 2004, vol. LXIV, num. 231, ISSN 0034-8341, 582-3


Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, Středisko ibero-amerických studií