Činnost Střediska ibero-amerických studií FF UK v roce 2005

Personální podoba:

Personální podoba Střediska se v roce 2005 nezměnila. Kromě tří interních pracovníků, dr. Simony Binkové, dr. Markéty Křížové (nastoupila po mateřské dovolené) a prof. dr. Josefa Opatrného, zajišťují výuku externí pracovníci prof. dr. Anna Housková, doc. dr. Bohumír Janský, dr. Anna Mištinová a prof. dr. Vladimír Nálevka.

Pedagogická činnost:

Kromě výuky v programu navazujícího magisterského studia iberoamerikanistiky denního studia zajišťuje Středisko specializaci Dějiny Latinské Ameriky-Iberoamerikanistika pro studenty programu obecných dějin na Ústavu světových dějin. Tyto přednášky a semináře navštěvují v rámci volitelných předmětů i studenti dalších programů na FF UK (hispanistika, překladatelství). V rámci programu Erasmus či jiných výměnných programů bylo ve Španělsku a Mexiku 7 studentů. Na diplomových pracích pracuje v SIAS 18 studentů, čtyři studenti v tomto roce práci obhájili.

Středisko mělo k 31. prosinci 16 studentů postgraduálního doktorského programu iberoamerikanistika. Z toho 8 v kombinovaném studiu, 8 ve studiu prezenčním. Mgr. Kateřina Březinová, mgr. Iva Pochmanová, mgr. Jiří Stískal a mgr. Vít Rouč obhájili v roce 2005 svoje disertační práce a doktorské studium tak ukončili. Ke stávajícím studentům byli k 1. říjnu přijati další - Radek Buben, Petr Somogy, Michaela Bernkopfová. Aleš Vytečka a Lukáš Krejčí odjeli ke stipendijním pobytům ve Spojených státech a v Mexiku, odkud se vrátila Vendula Hingarová. Sylvie Voláková byla na studijním pobytu v Peru. Mexické vládní stipendium získala Ivana Dadová, která odjede do Mexika v první polovině roku 2006.

Pracovníci Střediska se podílejí na výuce dalších fakultních pracovišť - Ústavu romanistiky, Ústavu translatologie, Ústavu světových dějin a působí v oborových komisích doktorského studia na FF UK, Fakultě sociálních věd a VŠE.

Středisko opět nabídlo Technologickému institutu v Monterrey letní kurs ve španělštině, který si volí studenti Institutu jako optativní zahraniční blok. Vzhledem k výraznému zvýšení ceny kursu, kam se promítlo zavedení 19% DPH, klesl zájem studentů o nabízený program ("Valores del mundo cambiante"). Na kurs v termínu 29. května až 24. června přijelo 28 studentů. Pro rok 2006 připravuje Středisko stejný program a předpokládá stejný rozsah.

Vědecká činnost:

Středisko pokračuje v řešení dlouhodobého vědeckého programu, který byl zahrnut v roce 2005 i do výzkumných záměrů fakulty (MSM 0021620824 ) (viz zde publikační činnost). V rámci tohoto projektu organizovalo Středisko ibero-amerických studií FF UK ve spolupráci s pracovní skupinou AHILA Caribe hispano y su historia a Latinskoamerickou společností ve dnech 1. a 2. září 2005 mezinárodní symposium "Nación y cultura nacional en el Caribe hispano", jehož se účastnilo 20 badatelů z Francie, Itálie, Kuby, Maďarska, Mexika, Spojených států, Španělska a České republiky. Místem konání symposia byly posluchárny ve Šporkově paláci, jednacím jazykem byla španělština. Symposium bylo už třetí akcí podobného charakteru (předtím se konala symposia se stejným zaměřením v roce 2001 a 2003, výsledky byly publikovány v řadě Ibero-Americana Pragensia, Supplementa). Přednesené texty budou publikovány jako Supplementum 15 ročenky Ibero-Americana Pragensia pravděpodobně v dubnu roku 2006, práce je po prvních korekturách. Josef Opatrný se podílel na projektu La sociedad rural en Cuba: diversificación agrícola y formas de identidad, 1837-1937 (BHA2003-2687) španělského Ministerstva vědy a kultury (2003-2006). Markéta Křížová pokračoval v projektu "Americké otroctví, evropská svoboda", pro nějž získala juniorský badatelský grant GA AV ČR (KJB8101403) na období 2004-2006.

V roce 2005 byly publikovány tři svazky řady Ibero-Americana Pragensia, Supplementum 12-14. Doktorská disertace M. Křížové, La ciudad ideal en el desierto. Proyectos misionales de la Companía de Jesús y la Iglesia Morava en la América colonial. Iberoamericana-Pragensia, Supplementum 12/2004 (vyšlo 2005), ISBN 80-246-0811-1, str. 281, a sborníky ze symposií pořádaných Střediskem, Emigración centroeuropea a América Latina, III, Ibero-Americana Pragensia, Supplementum 13, Vydavatelství Karolinum, Praha 2005, ISBN 80-246-0592-5, str. 190 (editor Josef Opatrný), a Expedición de Alejandro Malaspina y Tadeo Haenke, Ibero-Americana Pragensia, Supplementum 14, Vydavatelství Karolinum, Praha 2005, ISBN 80-246-0962-2, str. 174 (editor Josef Opatrný).

S vročením 2004 vyšel svazek XXXVII ročenky Ibero-Americana Pragensia.

Účast na zahraničních akcích:

Dr. Simona Binková a dr. Markéta Křížová se na pozvání DAF účastnily ve dnech 12.-14. září 2005 v Mexiku konference "Diversidad en la unidad: los jesuitas de habla alemana en Iberoamérica, siglos XVI-XVIII". Dr. Binková pak využila pobytu ke studiu materiálů k problematice jezuitů České provincie v archivech hlavního města a Dolní Kalifornie. Prof. Dr. Josef Opatrný se účastnil ve dnech 16. - 20. října mezinárodní konference konané v Cabra (Španělsko). Prezentoval přednášku " Dionisio Alcalá Galiano y Tadeo Haenke, dos cientificos de la expedición de Alejandro Malaspina", 4. listopadu se pak účastnil diskuse nad publikací Renate Pieper, Peer Schmidt (eds.), The Atlantic World and Latin America - América Latina en el mundo atlántico. Essays in the honor of Horst Pietschmann, pořádané universitou v Hamburku a 12. listopadu přednesl příspěvek na symposiu věnovaném problematice vztahů Evropské unie a Latinské Ameriky, které pořádal Ibero-americký institut ve Vídni.

Jiné aktivity:

Markéta Křížová se podílela na workshopu "New Information Technologies and the Future of the Humanities", organizovaném Ústavem světových dějin FF UK a asociací univerzit Europaeum (11. 2. 2005) a na pracovním semináři "Antropologie-historie-teorie" (FHS UK, dne 17. 11. 2005).

Studentka ibeoamerikanistiky Hana Bortlová získala v soutěži Premio Iberoamericano třetí cenu za práci věnovanou dozvukům španělské občanské války.

Simona Binková pokračuje v práci výkonné redaktorky ročenky Ibero-Americana Pragensia.

Publikační činnost:

Simona Binková

Studie:

"Visto desde fuera (La presencia europea en Argentina, Paraguay y Chile en la época inmediatamente anterior a la I Guerra Mundial, según el diario de viaje de Hans Hoyos)", in: Josef Opatrný (ed.), Emigración centroeuropea a América Latina III, La propaganda proemigratoria y la realidad, Ibero-Americana Pragensia, Supplementum 13/2004, Universidad Carolina de Praga, Editorial Karolinum, Praga 2005, str. 155-166. ISBN 80-246-0952-5, ISSN 1210-6690.

"Lazos personales - lazos profesionales (Centroeuropa - Espana - Hispanoamérica: finales del siglo XVIII y principios del XIX)", in: Josef Opatrný (ed.), La expedición de Alejandro Malaspina y Tadeo Haenke, Ibero-Americana Pragensia, Supplementum 14/2005, Universidad Carolina de Praga, Editorial Karolinum, Praga 2005, str. 93-124. ISBN 80-246-0962-2, ISSN 1210-6690.

"Mover las fronteras: Los jesuitas bohemios en México participantes de las expediciones a los ríos Gila y Colorado (Padres A. Gilg, I. X. Keller y W. Linck)", in: Simposio Internacional Diversidad en la unidad: Los jesuitas de habla alemana en Iberoamérica, siglos XVI-XVIII, México, v tisku

Markéta Křížová

Knižní tituly:

La ciudad ideal en el desierto. Proyectos misionales de la Companía de Jesús y la Iglesia Morava en la América colonial. Iberoamericana-Pragensia, Supplementum 12/2004 (vyšlo 2005), ISBN 80-246-0811-1, str. 281

Aztékové: Půvab a krutost indiánské civilizace, Nakladatelství Aleš Skřivan ml., Praha 2005 [ISBN 80-86493-19-9], str. 125

Studie:

"Naši černí bratři: Obnovená jednota bratrská a černí otroci v Americe", in Dějiny a současnost 2005/3, s. 17-21 [ISSN 0418-5129]

"?Indolencia o complacencia? La postura espaňola hacia la presencia negra en las colonias americanas", in: "Nación y cultura nacional en el Caribe hispano", Ibero-Americana Pragensia, Supplementum 15, str. (v tisku)

"El sueno del Nuevo Mundo (El esfuerzo reformador de la misión jesuita americana)", in: "Diversidad en la unidad: los jesuitas de habla alemana en Iberoamérica, siglos XVI-XVIII" (UIA, UNAM) (v tisku)

"Možnosti integrace mimoevropského prostoru do konceptu světových dějin", in: "Antropologie-historie-teorie" (v tisku)

Josef Opatrný

Knižní tituly:

El rumor de Haití en Cuba: temor, raza y rebeldía, 1789-1844 (coautor con Ma. Dolores González-Ripoll, Consuelo Naranjo, Ada Ferrer y Gloria García), Madrid, CSIC 2004 (publicado 2005), ISBN 84-00-08298-2, pp.321-416

Emigración centroeuropea a América Latina, III, Ibero-Americana Praga, Supplementum 13, Vydavatelství Karolinum, Praha 2005, ISBN 80-246-0592-5, str. 190 (editor)

Velká siouxská válka, Epocha, Praha 2005, ISBN 80-86328-76-7, 298

Expedición de Alejandro Malaspina y Tadeo Haenke, Ibero-Americana Praga, Supplementum 14, Vydavatelství Karolinum, Praha 2005, ISBN 80-246-0962-2, str. 174 (editor)

Studie:

"Algunos problemas del estudio de la emigración centroeuropea a América Latina", in: Emigración centroeuropea a América Latina, II, ed. J. Opatrný, Ibero-Americana Praga, Supplementum 13, Vydavatelství Karolinum, Praha 2005, ISBN 80-246-0592-5, 7-16

"Propaganda y contrapropaganda en los asuntos migratorios. Informaciones para los emigrantes en los textos de Ferdinand Missler, Ferdinand Klindera, František Čech-Vyšata y Anna Kodýtková", in: Emigración centroeuropea a América Latina, II, ed. J. Opatrný, Ibero-Americana Praga, Supplementum 13, Vydavatelství Karolinum, Praha 2005, ISBN 80-246-0592-5, 25-53

"Política colonial de Gran Bretana en la argumentación de José Antonio Saco. El caso de ´Paralelo entre las Isla de Cuba y algunas colonias inglesas´", in: Las Antillas en la era de las Luces y la Revolución, ed. José A. Piqueras, Madrid Siglo XXI de Espana Editores 2005, ISBN 84-323-1198-7, 365-380

"La expedición de Alejandro Malaspina y los destinos de la colección de Tadeo Haenke en el Museo Nacional de Praga, un caso de valoración que tardó casi dos siglos", in: Expedición de Alejandro Malaspina y Tadeo Haenke, Ibero-Americana Praga, Supplementum 14, Vydavatelství Karolinum, Praha 2005, ISBN 80-246-0962-2, 7-12

"Universidad Carlo-Fernandina en el tiempo de Tadeo Haenke", in: Expedición de Alejandro Malaspina y Tadeo Haenke, Ibero-Americana Praga, Supplementum 14, Vydavatelství Karolinum, Praha 2005, ISBN 80-246-0962-2, 131-147

"Širší kontext latinskoamerické problematiky Spojených států v poslední třetině XIX. Století. Mezi občanskou válkou a válkou španělsko-americkou", in: Staletí objevů, diplomacie a válek, Acta Universitatis Carolinae, Philosophica et historica 1-2003, Studia historica LV, Praha, Vydavatesltví Karolinum 2005, ISSN 0567-8293, 361-373

"La historia frente al desafío de las nuevas tendencias en el americanismo", in: Anuario Americanista Europeo, REDIAL-CEISAL, ISSN 1729-9004, 2004, 2 (vyšlo 2005), 73-96

"La imagen cambiante de América en la sociedad de Bohemia entre 1500 y 1848", in: Renate Pieper, Peer Schmidt (eds.), The Atlantic World and Latin America - América Latina en el mundo atlántico. Essays in the honor of Horst Pietschmann. (=Lateinamerikanische Forschungen 33). Wien, Köln 2005, 97-113

Recenze:

Gastón A. Fernández, The Mariel Exodus: Twenty Years Later. A Study on the Politics of Stigma and a Research Bibliography, Miami 2002, in: Iberoamericana. América Latina-Espana-Portugal, ano V (2005), nueva época, marzo de 2005, no.17, ISSN 1577-3388, 289-290

Jean-Pierre Tardieu, "Morir o dominar": en torno al reglamento de esclavos en Cuba (1841-1866), Madrid/ Frankfurt/M., 2003, in: Iberoamericana. América Latina-Espana-Portugal, ano V (2005), nueva época, junio de 2005, no.18, ISSN 1577-3388, 288-289

Mark Falcoff, Cuba. The morning after. Confronting Castro´s Legacy, Washington 2003, in: Iberoamericana. América Latina-Espana-Portugal, ano V (2005), nueva época, junio de 2005, no.18, ISSN 1577-3388, 292-293

José Ballón Aguirre: Martí y Blaine en la dialéctica de la Guerra del pacífico (1879-1883), México 2003, in: Iberoamericana. América Latina-Espana-Portugal, ano V (2005), nueva época, septiembre de 2005, no.19, ISSN 1577-3388, 288-290.


Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, Středisko ibero-amerických studií