Josef Polišenský a kol., Dějiny Latinské Ameriky
"Po skončení osvobozeneckých válek vykrystalizovaly v Latinské Americe postupně dvě zcela odlišné ekonomicko-mocenské skupiny. Představitelé produkčních oblastí z pobřeží, kteří se zbavili závislosti na španělské Koruně a měli zájem na udržení tradiční hospodářské struktury orientované na vývoz, tvořili většinu. Menšinové seskupení zastánců samostatného hospodářského vývoje, tzv. protekcionisté, se bránilo zavádění systému volného obchodu a snažilo se udržet domácí řemeslné a průmyslové podnikání. Britská politika se zaměřila na první skupinu. Charakteristický byl výrok britského státníka Georgese Canniga: Latinská Amerika je svobodná, a když si to nepokazíme, bude anglická. Britská expanze byla mnohostranná a využívala celou škálu prostředků. Četné expedice zkoumaly charakter subkontinentu a hledaly optimální možnosti pro obchod a investice. Z iniciativy Londýna se vytvářely různé obchodní společnosti, které převzaly úlohu opěrných bodů britského hospodářsko-politického vlivu. Za pomoci principů svobodného obchodu, finančních půjček, relativně nízkých cen spotřebního zboží a díky přizpůsobivosti výroby požadavkům trhu dosáhla Velká Británie téměř monopolu ve vývozu zboží do Latinské Ameriky a Karibské oblasti. Tato hospodářská aktivita byla přirozenou základnou politického vlivu. Velká Británie si prosazovala v Jižní Americe různé výsady, ale formálně uznávala suverenitu jednotlivých zemí i jejich formu státního zřízení. Vazba mezi britským kapitálem a vlivnými mocenskými skupinami vývozců zboží však Londýnu umožňovala celkovou kontrolu latinskoamerického vnitropolitického i zahraničního dění, to i mimo vlastní karibské kolonie.

Britské výboje výrazně ovlivnily skladbu a růst amerických republik. Podpořily rozvoj několika oblastí s jejich monokulturní produkcí, negovaly však jakékoliv pokusy protekcionistů o autonomní hospodářský vývoj."

Oldřich Kašpar, Dějiny Karibské oblasti, Praha, Nakladatelství Lidových novin 2002, 135Filozofická fakulta UK v Praze, Středisko ibero-amerických studií, Hybernská 3, Praha 1