Simona Binková, Historické a etnografické prameny bohemikálního původu ke studiu severozápadní oblasti Nového ŠpanělskaPříslušníkům České provincie Tovaryšstva Ježíšova, jediného řádu zastoupeného v Čechách, jehož členové působili ve španělských državách v zámoří, se cesta otevřela teprve roku 1664. V tomto roce došlo k uvolnění španělské zahraniční politiky v tom smyslu, že nařízením z 10. prosince bylo povoleno, že až čtvrtinu všech jezuitů vysílaných do kolonií smí tvořit příslušníci jiných národů než pouze španělského, ovšem pouze poddaní španělského krále (tj. obyvatelé Neapolska, Sicílie, Milánska a Flander) nebo obyvatelé dědičných zemí habsburských. V této záležitosti sehrála svou úlohu i žádost generála řádu Juana Pabla Olivy, který již 29. listopadu téhož roku rozeslal provinciálům ve střední Evropě cirkulář, oznamující výraznou změnu ve španělské politice.

K dalšímu posunu došlo o deset let později, kdy regentka Mariana Rakouská (Habsburská) podepsala nařízení, jímž se nejen dále zjednodušoval přístup nešpanělských jezuitů do Nového světa, ale jejich počet směl už dosáhnout až jedné třetiny celkového množství vysílaných misionářů. Tento stav trval zhruba do roku 1700, kdy v důsledku válek o dědictví španělské znovu vzrostla nedůvěra ke všem cizincům. Po jejich skončení v roce 1715 se situace opět normalizovala. Roku 1737 španělská vláda připustila, že až jednu čtvrtinu všech jezuitů v Americe smí tvořit němečtí páteři. Od roku 1756 až do vypuzení řádu ze Španělska a jeho držav byl však přísun cizích jezuitů opět minimální.

Obdobné výkyvy můžeme sledovat i v přílivu jezuitů z českých zemí do španělských zámořských území. Od Olivova oběžníku muselo uplynout ještě celých čtrnáct let (a čtyři od výnosu královny Mariany), než bylo z České provincie vybráno prvních šest zámořských misionářů (1678). Z nich část byla určena do španělské administrativě podléhajících misií na Filipínách a Mariánských ostrovech a pouze dva, P. Josef \\Neumann a laický bratr Šimon Boruhradský, k činnosti v Novém Španělsku, kam dorazili po dvou letech strávených, mimo jiné čekáním na flotu vypravenou v roce 1680…

Oldřich Kašpar, Jezuité z české provincie v Mexiku, DANAL, Olomouc 1999, str. 17Filozofická fakulta UK v Praze, Středisko ibero-amerických studií, Hybernská 3, Praha 1