Profil a uplatnění absolventa

Profil absolventa:

Absolvent je 1) schopen celkového pohledu na problematiku Latinské Ameriky především v dimenzi historického vývoje společností s charakteristickou kulturou, které vznikají od konce 16. století na základě předkolumbovských komunit a imigrace z koloniálních metropolí. 2) ovládá základní fakta latinskoamerické historie a kulturního vývoje a nechybí mu schopnost zařazovat do získaného obrazu fakta další na základě vlastního kritického úsudku. Je si vědom geografické podmíněnosti hospodářského vývoje, jeho vlivu na sociální poměry a souvislosti politických událostí v koloniální i postkoloniální Latinské Americe se situací na mezinárodní scéně a světovém trhu. Má znalosti vývoje názorů na základní problémy dějin regionu, pracovišť, osobností, periodik a základních děl ve světě i v České republice a vědomosti o dějinách vztahů středoevropské společnosti a Latinské Ameriky. Ovládá španělský jazyk tak, aby mohl studovat odbornou literaturu a komunikovat v běžném hovoru.

Uplatnění absolventů :

Ve školství, vědě, kulturních institucích, redakcích, podnikání atd. Při stálém rozmachu gymnázií a dalších škol se španělským vyučováním, které odráží rostoucí význam španělsky mluvících zemí ve světě i pro českou kulturu a ekonomiku, zde může najít uplatnění jako středoškolský učitel (podmíněno absolvováním pedagogicko-psychologického vzdělávání učitelské kvalifikace na FF UK a složením předepsaných zkoušek). Může pracovat v oblasti kultury, která je v posledních létech poznamenána nejen vlivem hudebnosti hispánské civilizace, ale také úspěchy, jichž dosáhla latinskoamerická a španělská literatura, divadlo, film, výtvarné umění, věda atd. Znalosti historických kořenů a historické podmíněnosti současného světa může využít v publicistice. Znalosti latinskoamerických reálií a civilizačního modelu může využít i ve španělských a latinskoamerických diplomatických, kulturních a hospodářských institucích, působících na území České republiky. Svých znalostí historie a kultury Latinské Ameriky však může využít zejména při praktickém kontaktu s latinskoamerickou realitou i při stále činnosti v latinskoamerickém prostředí. Při získání dalších speciálních dovedností se může uplatnit v diplomatických službách v Latinské Americe, v podnikatelských subjektech orientovaných na aktivity v regionu, což dokazuje i profesní uplatnění studentů, kteří absolvovali iberoamerikanistiku v průběhu posledních dvou desetiletí.

[AKtualizováno: 20. 1. 2010]

Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, Středisko ibero-amerických studií