Doktorský studijní program

Doktorský studijní program
Doktorský studijní program oboru iberoamerikanistika navazuje na program magisterského studia iberoamerikanistika-dějiny Latinské Ameriky a poskytuje studentům možnost specializace pro dějiny a kulturu regionu, jehož politický, ekonomický a kulturní význam v posledních padesáti létech neustále roste a nepochybně bude stoupat i v budoucnosti. Program oboru se skládá ze čtyř základních složek (historie Latinské Ameriky, nativní společnosti, geografie a kultura), má interdisciplinární charakter, je naplňován činností přenášejících různých universitních i mimouniversitních vědeckých pracovišť a je v něm kladen důraz na individuální formu práce. Je uzavřen státní závěrečnou zkouškou a obhajovou doktorské disertační práce.

 
Vstupní požadavky:
Absolvování magisterského studia v oboru Iberoamerikanistika - Dějiny Latinské Ameriky (či oboru příbuzném - např. světové dějiny, hispanistika, atd.) a odborné předpoklady ověřené ústní zkouškou z dějin a kultury Latinské Ameriky se zohledněním zaměření uchazeče. Zkouška probíhá ve veřejném řízení před minimálně tříčlennou komisí. Uchazeč o studium seznámí zkušební přijímací komisi se svým předchozím odborným vývojem, obory předchozího studia, odbornou praxí a eventuálně publikační činností v oboru. Nedílnou součástí přijímací zkoušky je předložení projektu budoucí doktorské disertační práce, nad nímž je veden odborný rozhovor. V něm se prověřuje nejen znalost obecně teoretických základů oboru, ale i znalosti vztahující se k připravovanému tématu disertační práce. Student skládá v rámci přijímacího řízení též orientační zkoušku z jednoho jazyka, zpravidla z angličtiny.

Zaměření a rozsah požadovaných znalostí
Doktorský studijní programy se realizuje formou individuálního studijního plánu, který je zaměřen na prohloubení obecně teoretických znalostí z oboru studia a odborných znalostí. Jich pak student využívá nejen k napsání doktorské disertační práce, ale i v další tvůrčí činnosti v oboru. V doktorském studijním programu je předepsáno složení minimálně pěti (dle potřeby však i více zkoušek) a to z filosofie a obecně teoretických základů oboru, zkoušky jazykové (španělský jazyk) a tří zkoušek volitelných -- jedné jazykové (zpravidla angličtina) a nejméně dvě zkoušky odborné vybrané po konzultacích školitele s doktorandem dle zaměření doktoranda a tématu disertační doktorské práce. Individuální studijní plán je po vypracování schválen školitelem a předsedou oborové rady. Každý rok je pak zpracována písemná zpráva o plnění studijních povinností a dalších aktivitách studujícího. Zprávu vypracuje školitel a potvrzuje ji předseda oborové rady

Studijní předměty
Vzhledem k tomu, že individuální plány mohou dle zaměření studujících výrazně variovat, uvádíme níže příklady vybraných studijních programů. Plány jsou však vždy sestavovány tak, aby jejich studium zajistilo studentovi dostatek znalostí z teorie a metodologie oboru, přehled problematiky v historické dimenzi i současném stavu poznání, důraz na pochopení celkového vývoje a konkrétní témata z historie a kultury Latinské Ameriky podle zaměření doktoranda. V zásadě pak vychází stanovení individuálních studijních plánů z těchto okruhů:

Historie Latinské Ameriky v koloniálním období
Historie Latinské Ameriky v období válek za nezávislost a formování novodobých národů
Nová a nejnovější historie Latinské Ameriky
Předkolumbovské kultury a jejich projekce do současné etnické podoby Latinské Ameriky
Latinskoamerická kultura (podle zaměření doktoranda literatura, výtvarné umění atp.)
Geografie Latinské Ameriky
Filosofické problémy oboru
Historiografie (podle zaměření doktoranda)
Světový jazyk I (povinný španělština resp. portugalština podle zaměření doktoranda)
Světový jazyk II (doporučený angličtina, možná francouzština, němčina)
Obecně formulovaný vzor individuálního studijního plánu doktorského studia:
Dějiny Latinské Ameriky v období boje za nezávislost a formování národů
Dějiny konkrétního regionu v devatenáctém století
Formování národních literatur v Latinské Americe
Filosofické problémy oboru
Světový jazyk I
Světový jazyk II

Příklady individuálního studijního plánu:
Příklad 1:
Latinská Amerika jako objekt mezinárodní politiky v 18. a 19. století. ZK
Dějiny Latinské Ameriky v období boje za nezávislost a formování národů ZK
Mexiko v druhé polovině devatenáctého století ZK
Formování mexické národní literatury v kontextu literatury kontinentu ZK
Národní dějiny v argumentaci mluvčích vznikajících národních společností ZK
Španělský jazyk ZK
Anglický jazyk ZK
Téma disertační práce: Reflexe druhého mexického císařství a intervence v české společnosti

Příklad 2:
Dějiny Latinské Ameriky v koloniálním období ZK
Dějiny USA v koloniálním období ZK
Nativní kultury Ameriky ZK
Problém identity v latinskoamerické literatuře ZK
Filosofické problémy kontaktu dvou různorodých civilizací ZK
Španělský jazyk ZK
Anglický jazyk ZK
Téma disertační práce: Srovnání misií v anglosaské a hispánské Americe

Příklad 3:
Dějiny Latinské Ameriky v období nezávislosti ZK
Laplatský regin v 19. a 20. století ZK

[AKtualizováno: 21. 10. 2007]

Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, Středisko ibero-amerických studií