Ročenka Ibero-Americana Pragensia - základní informace

Ročenka Ibero-Americana Pragensia (ISSN 1210-6690)

Ročenka Ibero-Americana Pragensia vychází od roku 1967, byla prvním odborným periodikem vycházejícím ve španělštině (či portugalštině, jednou za cca deset let je příslušný svazek IAP vydán v tomto jazyku) ve střední a východní Evropě. Je rozdělena do několika části charakterizovaných typem obsažených příspevků. Hlavní části jsou: Artículos y Estudios, která je dále obsahově dělena na oddíly Lingüística, Literatura a Historia. V této části jsou prezentovány původní výsledky vědeckého bádání z různých disciplin (kromě historie, literatury a lingvistiky je to také i antropologie, filosofie, výtvarné umění a pod.), Materiales y breves estudios, kratší původní studie, Reseñas e informes bibliográficos, jež reaguje na vzrůstající počet titulů v oboru iberoamerikanistika - obsahuje recenze, kritiky a referáty o vycházejících publikacích oboru v celém světě - a Crónica de los estudios ibero-americanos obsahující přehled aktivit Střediska ibero-amerických studií za uplynulý rok a další aktuální informace. Autory jsou čeští i zahraniční (v posledních svazích odborníci španělští, němečtí, argentinští, francouzští atd.) hispanisté a iberoamerikanisté. Jako recenzovaný titul vychází Ibero-Americana Pragensia od roku 1995. Norma pro odevzdávání článků do ročenky v jazyce španělském je na adrese: sias.ff.cuni.cz/more_wel.php?kat_wel=IP

Monotematická čísla ročenky (k počátku roku 2008 celkem 19 titulů) v jazyce španělském či anglickém jsou jednak monografiemi, jednak edicemi odborných studií, jejichž autoři se účastnili symposií pořádaných Střediskem v Praze (či spolupořádaných Střediskem mimo území České republiky).

Rozsah svazku ročenky a suplement se pohybuje mezi cca. 190 až 470 stranami, formát zmenšený B5. Vychází v Nakladatelství Karolinum.Většina nákladu (400 kusů) slouží k výměně za časopisy či knižní publikace z ciziny.

Consejo de Redacción: Barteček Ivo, Binková Simona, Hlavičková Vlasta, Havlíková Marie, Housková Anna, Chalupa Jiří, Janský Bohumír, Marek Pavel, Mištinová Anna, Opatrný Josef

Consejo Asesor: Anderle Ádám (Universidad Jószef Attila); Caredano Amores Juan Bosco (Universidad del País Vasco); Cook Noble David (The Florida International University); Fisher John (The University of Liverpool); Knihgt Franklin (The Johns Hopkins University); Kuethe Allan (The Texas Tech University); Martínez Shaw Carlos (Universidad Nacional de Educación a Distancia); Matos Moctezuma Eduardo (Museo del Templo Mayor); Naranjo Orovio Consuelo (Consejo Superior de Investigaciones Científicas), Piqueras José Antonio (Universitat Jaume I)

 

[AKtualizováno: 3. 1. 2009]

Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, Středisko ibero-amerických studií