Sylaby studijních předmětů

Současné indiánské jazyky v Latinské Americe

vyučující: Mgr.Vendula V. Hingarová 

místo: Středisko Ibero-Amerických studiích, Hybernská 3,

kurz: volná/specializační přednáškaCílem kurzu je pochopit komplexní situaci indiánských jazyků s ohledem na jejich historické formování, koloniální a postkoloniální zkušenost. Kurz nabízí základní informace o bohaté jazykové situaci v Latinské Americe a zaměřuje se na současné indiánské jazyky. Bude věnována pozornost i obecným otázkám mnohojazyčné společnosti, jazykové politice, bilingválnímu vzdělávání a problematice globálního ubývání jazyků i literární produkci v nativních jazycích.

           Kurz je otevřen zájemcům o latinoamerickou sociolingvistiku, menšinová studia a antropologickou lingvistiku a seznamuje s teoretickými poznatky na konkrétních jazykových situacích z Latinské Ameriky.

Témata přednášek:

1)      Jazyková situace na americkém kontinentě – obecný úvod

2)      Jazyk nahuatl – zkušenost z terénního výzkum

3)      Jazyk a kultura

4)     Historická perspektiva indiánských jazyků

5)    Genetická a typologická klasifikace indiánských jazyků

6)     Politicko-sociální situace ind. jazyků – jazyková politika, ideologie

7)     Ekologie jazyků - problematika ohrožených a vymírajících jazyků, revitalizační aktivity

8)      Literatura /písemnictví v indiánských jazycích

9) Konkrétní indiánské jazyky I.

10)  Konkrétní indiánské jazyky II.

11)  Jazyk, média a uměníReferáty

Jazykový relativismus – známá teorie o vlivu jazyka na myšlení a chápání světa

Tlumočnice Malinche – klíčová osoba v kontaktu mezi šp. kolonizátory a aztéckými vládci

První lingvisté na americkém kontinentě – španělští misionáři

Genetická klasifikace jihoamerických jazyků (dle českého badatele Čestmíra Loukotky )

Jazykové zákony ve vybraných zemí LA

Revitalizační aktivity na poli ohrožených a vymírajících jazyků. Příklady z LA

Literatura v indiánských jazycích – nahuaská, májská, historická či současná (dle vlastního výběru)

Presentace jednoho jazykového společenství z LA

Atestace:

Přednáška je vypsána pro studenty Iberoamerikanistiky jako specializační a je zakončena zápočtem. V případě dalších oborů jiný typ atestace je možný po domluvě s vyučujícím.

Podmínky pro udělení atestace je pravidelná docházka a domácí příprava, tj. četba cizojazyčných textů. K udělení atestace musí student přednést krátký referát (10min) na zvolené téma a vypracovat písemnou práci na libovolné téma týkající se indiánských jazyků. K referátu student vypracuje handouty pro své kolegy.Formální požadavky:

Kurz je veden formou přednášky, kterou budou doplňovat přednesené referáty a shrnutí doma přečtených textů. Domácí četba je k disposici na internetu /dl.cuni.cz/ a v deskách v knihovně Iberoamerikanistiky (přízemí v Hybernské).

 Výběrová literatura:

Bonfil Batalla, Guillermo. México profundo. Una civilización negada. México: CISAS/SEP, 1987.

Cifuentes, Bárbara y Lucina García. Letras sobre voces. Multilingüismo a través de la historia. México, CIESAS, 1998.

Crystal, David. Language death. Cambridge: Cambridge U Press. 2000.

Černý, Jiří. Dějiny lingvistiky. Praha,Votobia, 1996.

Edwards, John. „Sociopolitical Aspects of Language Maintenance and Loss. Toward a Typology of Minority Language Situation.“ In Maintenance and loss of Minority languages. Ed. Willem Fase; Koen Jaspeaert; Sjakk Kroon. Amsterdam: JBPC, 1992, s.37-54.

Fishcher, Edward (Ed.) Maya cultural Activism in Guatemala. US: Texas U Press, 1999.

Fishman, Joshua (Eds.). Can Threatened Languages Be Saved? Reversing Language Shift, Revisited: A 21st Century Perspective. Clevedon...: Multilingual Matters, 2001

Flores Farlán, José Antonio.Language revitalization, maintenance and development in Mexico: the case of the mexicano (nahuatl) language. In www.linguapax.org

Garza Cuarón, Beatriz (Ed.).Políticas lingüísticas en México. México: UNAM, 1997.

Grenoble, Lenore & Lindsay Whaley (Eds.). Endangered languages and community response. Cambridge: Cambridge UP, 1998.

Haugen, Einar. „The ecology of language.“ In The Ecology of Language, Ed. Hymes, D. Stanford.: Stanford University Press, 1972, s. 325-337.

Heath, Shirley. Telling tongues. New York: Columbia University, 1972

Hill, Jane. Speaking mexicano. Arizona, U Press of Arizona, Tucson, 1986.

Hinton, Leanne & Ken Hale. Green Book Of Language Revitalization In Practice. San Diego...:Academic Press, 2001

Karttunen, Frances E. Between worlds interpreters, guides, and survivors. / New Brunswick, N.J.,1994.

León-Portilla, Miguel. Literaturas de Mesoamérica. México: SEP, 1984.

León-Portilla, Miguel. Antigua y nueva palabra. México, Aguilar, 2004.

Mar-Molinere, Clare. The politics of language in the Spanish- Speaking Worl. London, New York: Routledge, 2000.

Montemayor, Carlos(Ed.) Situación actual y perspectivas de la literatura en la lengua indígena. México: Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, 1993.

Robins, H. Robert and Eugenius Uhlenbeck (Eds.) Endangered Languages. Oxford: Berg Publisher, 1991

Šatava,Leoš.Jazyk a identita etnických menšin.Možnosti zachování a revitalizace.Praha,Cargo,2001

Universální deklarace jazykových práv (UDJP). <http://linguistic-declaration.org>

Salzmann, Zdeněk. Jazyk, kultura a společnost. Praha, AV, 1996.

Vrhel, František. Předkolumbovské literatury: Témata, problémy, dějiny. Brno: Akademické nakladatelství MU, 2003.

Vrhel, František. Úvod do studia nativních jazyků Iberoameriky. Praha: SPN, 1976.

Vrhel, František.Základy etnolingvistiky. Praha,1982.

Wauchope , Robert (Ed.). Handbook of Middle American Indians. V.5 (Linguistics) Part I. US: University of Texas Press, 1972.

Boas, Franz. Handbook of american languages.

Humboldt, Wilhelm. O rozmanitosti stavby ludských jazykov a jej vlyve na duchovný rozvoj ludskeho rodu. Slovensko: Veda, 2000.

Lastra, Yolanda. Sociolinguistica Latinoamericana. Mexico, UNAM, 1996.

 Organizace zabývající se výzkumem a podporou indiánských jazyků v Latinské Americe*

 


MEXIKO

Centro de Investigacion y Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS) /1973/, státní organizace závislá na Ministerstvu školství (SEP), zabývá se vědeckým výzkumem indiánských jazyků v Mexiku. 5 center: Mexico DF, Golfo(Xalapa), Yucatan (Merida), Oaxaca (San Cristobal), Norte (??)http://www.ciesas.edu.mx

COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS bývalé Instituto Nacional Indigenista (INI) /1946/ - státní instituce, http://www.cdi.gob.mx

základní informace o indiánských jazycích v Mexiku, audio nahrávky


Instituto de Asesoría Antropológica para la Región Maya, A.C. (INAREMAC) /1974/ - nezávislá vědecká organizacie v Chiapasu, pokrytí májské jazyky (Tzotzil) – věnuje se aktivistické činnosti, produkce literatury

Secretaría de la Educacion Pública (SEP) <http://www.sep.gob.mx/wb2/> a její pobočka Dirección General de Educación Indígena (DGEI) http://www.sep.gob.mx/wb2/sep/sep_4399_direccion_general_de

Instituto nacional de las lenguas indígenas (INALI) více na: http://www.ini.gob.mx/convocatorias/inali_sep.html

The Ethnoecological Laboratory při UNAM (www.etnoecologica.org.mx),

dále Instituto de Investigaciones Antropológicas, odborný časopis Tlalocan

El archivo de los Idiomas Indígenas de Chiapas /2002/ <http://www.talkbank.org/data/exploration/haviland>

Instituto de lenguas indgenas (INI) při UNAM s cílem rescatar, estudiar, traducir, normalizar, difundir las lenguas, Archivo de las lenguas indígenas de mexcio

Fondo Nacional para la Cultura y las Artes (FONCA) - státní organiyace podpora kultruních

projektů http://www.cnca.gob.mx/cnca/fonca/

Dirección General de Culturas Populares (DGCP),Programa de Lenguas y Literatura Indígenas http://www.cnca.gob.mx/cnca/popul/index.htm


USA

Society for the Study of the Indigenous languages of the Americas (SSILLA), vědecká associace sdružující odborníky v oblasti indiánských jazyků, sídlící v Kaliforni. vydává elektrickou cestou Newsletter – info ohledně vědeckých aktivit v oblasti indiánské jazykovědy. < www.ssila.org >

Center for Indigenous Languages of Latin America (CILLAS) vědecká instituce na Texaské Universitě v Austinu < http://www.utexas.edu/cola/llilas/centers/cilla/index.html> – vědecké aktivity, součástí i Archive of Indigenous Languages of Latin America (AILLA)- dokumentace a archívní činnost ohledně indiánských jazyků v Latinské Americe. Zpřístupnění archivu na http://www.ailla.org

Project for documentation of Languages of Mesoamerica (PDLMA) při University of Alabany vedené T. Kaufmanem < http://www.albany.edu/anthro/maldp/

American Indian Language Development Institut při Arizonské universitě
Department of Language, Reading and Culture

Summer Institute of Linguistiscs (SIL) /1934/– nevládní organizace působící po celém světě věnující se průzkumům ohledně jazykové situace především minoritních a malých jazyků, terénní výzkumy, příprava literacy a překladatelská činnost. (sídlo Texaský Dallas, USA) <http://www.sil.org>

  • napojená na náboženskou organizaci Wickliffe Bible Translators, která podporuje překlady Bible do všech jazyků. Má poměrně kontroversní historii. Její činnost vyvolala velkou kritiku zvláště v Latinské Americe.

- pobočky SIL v Latinské Americe: v Paraguaji, ve Střední Americe, v Peru, v Mexiku <http://www.sil.org/mexico/ilv/eInfoILVMexico.htm>,


PERU

Academía Mayor de la Lengua Quechua (AMQ) Queswa Simi Hamut´anaKuraq Suntur /1958/ – nevládní organizace zabývající se jazykovou situací v Peru, sídlo v Cuzcu http://www.runasimi.net/

Academia Peruana de la Lengua Quchua (APLQP) Peru Llaqtaq Qhueswa Simi Hamut´ana Suntur V Puno, /1991/- nevládní organizace, závislá na AMQ, pod ni spadají dílčí organizace v Juliaca, Asangaro, a v Ayariri


GUATEMALA

Academía de las Lenguas Mayas de Guatemala (ALMG) /1986/- nezávislá státní vědecká organizace zabývající se jazykovým plánováním a podporou rozvoje máských jayzků v Guatemale. Sídlo ve městě Guatemala.

Yax Te' Foundation – nezisková organizace, podporuje publikace ohledně Guatemaly a májských jazyků <http://www.yaxte.org> ???

Centro de Documentacion e Investigacion Maya (CEDIM)/1991/- nevládní vědecká organizace, vazby na UNICEF, dokumentace májských jazyků

Equipo de Investigacion Linguistica Axlajuuj Keej Maya´Ajtz´iib´ (OKMA)/1990/- nestátní vědecká organizace zabývající se vědeckým bádáním májských jazyků, produkce didaktických materiálů, podpora gramotnosti v májských jazycích a odborné školení nativních mluvčích májských jazyků. Sídlo v Antigua (Guatemala)

Proyecto Linguistico Francisco Marroquin (PLFM) /1971/- nevládní organizace zabývající se jazykovým plánováním májských jazyků, příprava edukačních materiálů

Instituto de Linguística při Universitě Rafael Landívar /1986/- nevládní vědecká instituce podporuje výzkum a jazykové plánování (dokumentace, vzdělání, překlad) májských jazyků

GarifunaWorld (www.garifuna-world.com/garilang.html) ???contains the Garifuna Nation Language Policy along with a proposed Garifuna orthography and an archive of discussions on GarifunaLink centered on the decline of the Garifuna languageKolumbie:

Instituto Colombiano de Antropología (ICAN) – vládní vědecká instituce, založena 1941, pokrývá bádání o indiánských jazycích v Kolumbií i v ostatních oblastech Latinské Ameriky, dokumentační a badatelské centrum

Centro Colombiano de Estudios en Lenguas Aborigenas (CCELA) při Andské universitě v Bogotě – dokumentace indiánských jazyků mluvených v Kolumbii http://www.icanh.gov.co/

Bolivie:

Instituto de Lengua y Cultura Aymara ILCA, La Paz, Bolivia

http://www.ilcanet.com/Brazilie.

Museu Paraense Emílio Goeldi de Belén – zabývá se vědeckými aktivitami ohledně amazonských jazyků, http://www.museu-goeldi.br/

Grupo Permanente para el estudio de las Lenguas Indígenas e las Aáreas Linguisticas de América Latina- UFRJ Museu Nacional LingusiticaRio de Janeiro

GT Línguas Indígenas < www.unb.br/il/lali/troncotupi.htm > při Universidade de Brasília


Ekvador:

Museum of Antropology of the central Bank of Ecuador (Guayaquil)


v EU:

Centre d´Estudes des Langues Indigenes d´Amerique (CELIA), Paříž, vydává časopis Amérindie, http://www.reseau-amerique-latine.fr

Ibero-Americanisches Institut PK – Berlín <http://www.iai.spk-berlin.de>

Research School of Asian, African and Amerindian Studies – Universita v Leidenu, Nizozemí < http://www.leidenuniv.nl/interfac/cnws/ > vydává publikaci Indigenous Languages of Latin America

Guaraní -anduti Rogue (www.uni-mainz.de/~lustig/hisp/guarani.html) promotes the study of that language and other manifestation of Paraguayan culture, collects and makes available editions of written and oral materials, and is working on a trilingual dictionary. Contact: Dr. Wolf Lustig, Romanisches Seminar, Johannes Gutenberg-Universitat,


Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, Středisko ibero-amerických studií