Činnost Střediska ibero-amerických studií FF UK v roce 2003

Personální podoba:

Personální podoba Střediska se v roce 2002 nezměnila. Kromě tří interních pracovníků, dr. Simony Binkové, dr. Markéty Křížové (tč. na mateřské dovolené) a prof. dr. Josef Opatrného, zajišťují výuku externí pracovníci doc. dr. Anna Housková, doc. dr. Bohumír Janský, dr. Anna Mištinová a prof. dr. Vladimír Nálevka.

Pedagogická činnost:

Kromě výuky v programu navazujícího magisterského studia iberoamerikanistiky zajišťuje Středisko specializaci Dějiny Latinské Ameriky-Iberoamerikanistika pro studenty programu obecných dějin na Ústavu světových dějin. Přednášky těchto programů navštěvují v rámci volitelných přednášek studenti dalších programů na FF UK (hispanistika, anglistika a amerikanistika). Na diplomových pracích pracují v SIAS 9 studentů, jedna studentka v tomto roce práci obhájila.

Středisko mělo k 30. září 8 studentů postgraduálního doktorského programu iberoamerikanistika. Z toho pět v kombinovaném studiu, tři ve studiu prezenčním. V lednu obhájila jedna doktorandka - Mgr. Marcela Pánková svoji disertaci (věnována česko-argentinským vztahům). K 1. říjnu pak nastoupili k prezenčnímu doktorskému studiu Mgr. Ivana Dadová, Vendula Hingarová, Jakub Hornek, Lukáš Krejčí a Sylvie Voláková, do kombinovaného studia potom dalších pět studentů.

Středisko opět nabídlo Technologickému institutu v Monterrey letní kurs ve španělštině, který si volí studenti Institutu jako optativní zahraniční blok. Vzhledem k velkému zájmu studentů se tento kurs ("Valores del mundo cambiante") konal ve dvou turnusech. První od 26. května do 23.června, druhý od 24. června do 21. července. Obou turnusů se účastnilo celkem 45 studentů. Pro rok 2004 připravuje Středisko stejný program ve stejném rozsahu (dva turnusy pro cca. 60 studentů). O kurs přitom projevily zájem i další mexické university.

Vědecká činnost:

Středisko pokračuje v řešení dlouhodobého vědeckého programu, který byl zahrnut v roce 1999 i do výzkumných záměrů fakulty pod názvy "Emigrace do Latinské Ameriky" a "Obraz Ameriky v české společnosti" (viz zde publikační činnost). Kromě toho konalo Středisko ve spolupráci s pracovní skupinou "Caribe hispano y su historia" Asociace evropských historiků latinoamerikanistů a Latinskoamerickou společností ve dnech 14. a 15. srpna mezinárodní symposium "Cambios y revoluciones en el Caribe hispano de los siglos XIX y XX". Účastnili se ho odborníci z Dominikánské republiky, Francie, Kuby, Maďarska, Spojených států, Spolkové republiky Německo, Španělska, Velké Británie a České republiky. Příspěvky budou publikovány pod titulem "Cambios y revoluciones en el Caribe hispano de los siglos XIX y XX" jako Supplementum Ibero-Americana Pragansia XI (v tisku).V roce 2003 byl publikován jako desátý svazek Ibero-Americana Pragensia, Supplementum soubor příspěvků mezinárodního symposia Emigración centroeuropea a América Latina, II , které se konalo v roce 2002 v rámci výzkumných záměrů (viz zde publikační činnost). Byly zahájeny přípravy ke konání mezinárodního symposia Emigración centroeuropea a América Latina, III které se bude konat ve dnech 29. a 30. července 2004. Kromě toho pokračuje J. Opatrný v činnosti koordinátora mezinárodní pracovní skupiny "Caribe hispanoparlante y su historia" při Asociaci evropských historiků-latinoamerikanistů.

Účast na zahraničních akcích:

Dr. Simona Binková získala stipendium Dolnosaské vlády ke studiu v knihovně ve Wolfenbüttelu (SRN), kde pracovala od 1. 7. do 30. 9. především na transkripci českého rukopisu (kolem r. 1600) vztahujícího se ke španělsko-francouzskému konfliktu na Floridě ze 60. let 16. stol. Jeho edice se připravuje.

Další aktivity:

13. května 2003 se uskutečnila první video-konference mezi Karlovou univerzitou a mexickými univerzitami (Colegio Nacional a UNAM) při příležitosti besedy s Dr. Miguelem Leónem-Portillou, specialistou na kulturu, filosofii a literaturu prehispánských etnik v Mexiku, která se konala v souvislosti s uvedením překladů dvou jeho děl na český trh.

V rámci semináře pak vystoupili se svými přednáškami:

4.3. Dr. Augusto López (společnost Lehmann Brothers, Chile)
1.4. Dr. Candida Barros (Museo Paraense Emílio Goeldi, Belém, Brazílie)
15. 4. Dr. Joke Mondada (University of New Orleans, USA)
22.4. Allan Kuethe (TecUnivesity, Texas, USA)
5.5. Blanka Bartošová (Velká Británie)
7.10. Mgr. J. Černík (Georg Washington University, USA)
10.10. Dr. Jorge Cornejo Polar (Centro de Estudios Literarios, Lima, Peru)
16.-19.12. William Merrill (Smithonian Insitution, Washington, USA)

Ocenění:

Španělský král Juan Carlos udělil prof. Dr. Josefovi Opatrnému řád Isabely Katolické

Publikační činnost:

Simona Binková:

Studie:
"Las obras pictóricas de los Padres Florian Paucke e Ignacio Tirsch", Artes de México, No. 65, 2003 (Misiones Jesuitas), Suplemento, str. 6-10. ISSN 0300-4953, ISBN 970 683 036 7.

"Impresos hispánicos e hisopanoamericanos en la Biblioteca de Strahov en Praga", in: Opera Romanica 3, La literatura espanola de los siglos XVI-XVIII en las bibliotecas de Chequia, Moravia y Eslovaquia. Conferencia internacional, Český Krumlov 2002, Helena Zbudilová (ed.), České Budějovice 2002 (vyšlo 2003), str. 99-112, ISBN 80-7040-632-1.

Shrnující články:
"Inhabitants of the Czech Lands and the New World", Welcome to the Heart of Europe, Review of the Czech Republic, Vol. 10, No 1/2003, str. 22-25 (též německá, francouzská a španělská mutace). ISSN 1211-930X.

Recenze:
Johannes Meier (ed.), "...usque ad ultimum terrae". Die Jesuiten und die transkontinentale Ausbreitung des Christentums 1540-1773, Ibero-Americana Pragensia XXXV, 2001 (vročení 2002, vyšlo 2003), ISSN 0536-2520, ISBN 80-246-0405-1, str. 217.

Andrés Pérez de Ribas, History of the Triumphs of our Holy Faith amongst the most Barbarous and Fierce Peoples of the New World, ed. Daniel T. Reff, Ibero-Americana Pragensia XXXV, 2001 (vročení 2002, vyšlo 2003), ISSN 0536-2520, ISBN 80-246-0405-1, str. 218.

James Schofield Saeger, The Chaco Mission Frontier. The Guaycuruan Experience, Ibero-Americana Pragensia XXXV, 2001 (vročení 2002, vyšlo 2003), ISSN 0536-2520, ISBN 80-246-0405-1, str. 218-219.

Robert M. Utley, Kopí a štít. Život a doba Sedícího býka; Alberto Vojtěch Frič, Čerwuiš aneb Z Pacheka do Pacheka oklikou přes střední Evropu, Ibero-Americana Pragensia XXXV, 2001 (vročení 2002, vyšlo 2003), ISSN 0536-2520, ISBN 80-246-0405-1, str. 222-223.

Jan Klíma, Poslední koloniální válka, Ibero-Americana Pragensia XXXV, 2001 (vročení 2002, vyšlo 2003), ISSN 0536-2520, ISBN 80-246-0405-1, str. 223-224.

Výstava:
České stopy na březích Amazonky - Las huellas checas a orillas del Río Amazonas (ve spolupráci s SMK photo & video production), Toskánský palác, Hradčanské nám. 5, Praha 1, 25.2.-2.3. 2003 (dále Peru, Ekvádor, Kolumbie, Paraguay, Brazílie, Chile, Argentina)

Redakční práce:
Ibero-Americana Pragensia XXXV, 2001 (vročení 2002, vyšlo 2003), ISSN 0536-2520, ISBN 80-246-0405-1, 249 str.

Markéta Křížová

Studie:
Ušlechtilí divoši, nebo lidské trosky? (Zámořské objevy a sebereflexe Starého světa), in Dějiny a současnost 2003/4, s. 6-9 [ISSN 0418-5129]
Misie moravských bratří mezi severoamerickými Indiány, in Sborník II. konference Moravian v roce 2001, ed. M. Křížová, Suchdol n. Odrou 2003, s. 38-44 [bez ISBN]

Josef Opatrný:

Knižní tituly:
Mexiko, Libri, Praha 2003, ISBN 80-7277-089-6, 212
Emigración centroeuropea a América Latina, II, Ibero-Americana Praga, Supplementum 10, Vydavatelství Karolinum, Praha 2003, ISBN 80-246-0592-200, str. 213 (editor)
USA (spolu se S. Rakovou) Libri, Praha 2003, ISBN 80-7277-157-4, 255

Studie:
Ferdinand Missler y la propaganda pro-emigratoria, in: Emigración centroeuropea a América Latina, II, ed. J. Opatrný, Ibero-Americana Praga, Supplementum 10, Vydavatelství Karolinum, Praha 2003, ISBN 80-246-0592-200, 179-192
Cuba entre la colonia y la Independencia: el Contexto Internacional, in: XII Congreso Internacional de AHILA, Universidade do Porto 1999, Centro Leonardo Coimbra, Faculdade de Letras, 2001, vol. IV (ed. Eugénio Dos Santos), 325-338 (vyšlo 2003)

Recenze:
Damián J. Fernández: Cuba and the Politics of Passion, Austin: University of Texas Press 2000, in: Iberoamericana. América Latina-Espana-Portugal, ano III (2003), nueva época, junio de 2003, no10, ISSN 1577-3388, 278-9
Oldřich Kašpar, Dějiny Karibské oblasti, NLN, Praha 2002, in: Český časopis historický, 2003/2, 421-4

Reakce:

Recenze publikovaná in: OELAF. Arbeitsgemeinschaft Ostereichische Lateinamerika-Forschung, Bol. 15, Dezember 2003, str. 6-7, http://www.lai.at

Ibero-Americana Pragensia Supplementim 10/2002. Středoevropská emigrace do Latinské Ameriky II. Josef Opatrný (Ed.), Praga, 2003 .

Emigrace Středoevropanů do Ameriky byla vždy početně nižší v porovnání s emigrací ze Španělska, Portugalska a Itálie. Nicméně, v posledních letech se mezi odborníky ze Střední Evropy a Ameriky objevil vzrůstající zájem o toto téma,což vedlo k identifikaci nových pramenů (Ádám Anderle," Fuentes húngaras de la inmigración húngara en América Latina"), k užší spolupráci mezi badateli z Ameriky a Střední Evropy, k pořádání symposií a k publikaci prací jako je tato.

Práce publikované v tomto svazku nejsou řazeny na časové přímce, na níž by byla rozlišena středoevropská migrace před první světovou válkou a migrace, která směřovala v následujících letech, po pádu Rakouska - Uherska, z tzv. nástupnických států.(Mónica Szente Varga,"Emigración húngara a México(1900 - 1950)"). Nicméně práce Liliany Illades ("Labor misionera y herencia cultural y política de los jesuitas centroeuropeos en la provincia de la Alta Tarahumara de México") a Víta Rouče ("Inmigración de los checos en América Latina en el período de entreguerras") dokazují , že toto rozlišení je nezbytné, neboť v jiném případě je badatel postaven před různé definice národní příslušnosti jednoho a toho samého emigranta (Agustín Grajales,"Inmigrantes checoslovacos en México. De los anos veinte a la posguerra") nebo musí rozsah své analýzy omezit na pouhou statistiku.

Ačkoliv kniha nenabízí tématické rozčlenění článků, je možno rozlišit čtyři velká témata: migrační proces, obraz Ameriky podávaný středoevropskými přistěhovalci, proces usazování a přínos přistěhovalců v nových zemích.

Migrační proces v sobě zahrnuje faktory, které způsobují, že určitá skupina lidí opustí svou zemi a jiná země ji přijme.Většina prací však řeší toto téma jednostranně. (Domingo Lilón,"Emigración y urbanización: judíos centroeuropeos en la República Dominicana"; María Cristina Vera de Flachs a Isabel Manachino de Pérez Roldán ," La emigración centroeuropea a la Argentina. Córdoba en los anos veinte"). Článek Claudie Stefanetti and Ursuly Prutsch ("Apóstoles y Azara: dos colonias polaco-rutenas en argentina visto por las autoridades argentinas y austrohúngara") je nicméně jediným , který jasně ukazuje, jak se oba tyto procesy - vystěhovalectví a přistěhovalectví - vzájemně doplňují a jak na oba z nich působí politické, společenské a ekonomické faktory ze země původu i ze země nové.

Migrační proces byl podporován zprávami z nového kontinentu, ať již propagačního charakteru či nikoli, které byly rozhodující při rozhodování, zda do Ameriky odplout. Jelikož byly tyto zprávy psány za účelem podpory přistěhovalectví do Ameriky, často překrucovaly skutečnosti.( Josef Opatrný,"Ferdinand Missler y la propaganda pro-emigratoria"). Jakýmsi protipólem těmto zprávám jsou spisy samotných středoevropských přistěhovalců usazených v Americe, které odráží realitu mnohem lépe a v závislosti na prožitých zkušenostech, vystěhovalectví podporují či brzdí ( Jiří Stískal," Precursores de la emigración checa a la zona fronteriza entre los EE.UU. y México en al primera mitad del siglo XIX). Společně s knihami a dopisy sehrála svou významnou roli i fotografie, která v dané chvíli podpořila a ospravedlnila požadavky místní vládnoucí třídy po nových evropských přistěhovalcích. (Alonso Azócar Avendano,"Migración europea y fotografía en la región de la Araucanía").

Jedna z věcí, které jsou v knize jasně dány je i ta, že ne všichni, kteří do Ameriky přišli, to učinili jako výsledek svého osobního rozhodnutí. Přítomnost duchovních v Mexiku ( Illades) a v Chile ( Jaime Flores Chávez," Misioneros Capuchinos bávaros en la Araucanía chilena , 1896- 1930") byla výsledkem vyššího rozhodnutí, ale i přesto, poté, co se misionáři na novém kontinentu usadili a přizpůsobili se okolí, dosáhli významných úspěchů v práci s místními obyvateli.

Z různých článků vyplývá, že současně s migrací venkovanů a příslušníků řádů, byli procentuálně zastoupeni i řemeslníci (tesaři, ševci, kováři) a ještě menším podílem také vědci, kteří přispěli k rozvoji nejen ve své nové zemi, ale svou prací a úsilím také k celkovému vědeckému pokroku (Kristin Ruggiero "Vucetich y la identificación de los extranjeros", María de la Paz Ramos," Ruth Gall. Científica mexicana de origen polaco.")

Sedmnáct článků publikovaných v tomto svazku bylo napsáno devatenácti autory, kteří pochází z deseti různých zemí: 7 z Ameriky (Argentina, Brazílie, Chile, Dominikánská republika, Mexiko, Peru a Spojené státy) a 3 z Evropy (Česká republika, Maďarsko a Rakousko). Tento fakt dovoluje prohlásit, že příspěvky zachycují dostatečně široké geografické spektrum, což dokazuje, že mezi těmito zeměmi neexistuje pouze úzký historický vztah, ale také různorodost společných historických témat.

Jestliže se většina prací snažila presentovat syntezi evropské a americké historie, ne všem se to podařilo. Nicméně i přesto jsou všechny práce obohacující, pokud na ně pohlížíme jako na pokus o pochopení, v mezinárodním rámci, národních historických procesů, které by jinak byly viděny pouze jako izolované jevy.

Milagros Martínez- Flener


Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, Středisko ibero-amerických studií